Diplomové práce vzory

Diplomová práca je odbornou prácou, po ktorej spísaní a úspešnom obhájení získava diplomant akademický titul. Kedže každá škola vyžaduje o trochu inú formálnu i vizuálnu úpravu diplomovej práce, najlepšie je vzory diplomových práci hľadať priamo na stránkach danej fakulty, či katedry.

Napriek tomu je na väčšine škôl vzor diplomovej práce podobný. V tomto článku Vám poskytneme vzor, ako by mala diplomová práca vyzerať.

Diplomová práca začína titulným listom, na ktorom býva uvedený názov školy, študijní obor, logo univerzity, téma diplomovej práce (v slovenčine i angličtine), vedúci diplomovej práce, meno autora diplomovej práce a miesto a rok.

Ďalšia strana obsahuje anotáciu, ktorá popisuje predmet diplomovej práce a takisto je na tejto strane znovu uvedené meno autora, názov diplomovej práce (v slovenčine i angličtine), katedra, meno vedúceho diplomovej práce a rok obhajoby.

Nasleduje čestné prehlásenie, kde autor práce svojím podpisom potvrdzuje, že prácu vypracoval samostatne a uviedol všetky odborné zdroje v súlade s právnymi predpismi a predpismi univerzity.

Na ďalšej strane diplomovej práce sa nachádza obsah. V obsahuje je zaznačený úvod, kapitoly a podkapitoly, záver a zoznamy použitých zdrojov, tabuliek, obrázkov, grafov a príloh.

Potom už nasleduje samotná práca pozostávajúca z úvodu, hlavne časti a záveru. V prípade úvodu a záveru je presne vymedzené, čo sa v nich má nachádzať. Podrobnejšie informácie k úvodu a záveru nájdete na tejto stránke.

Na konci diplomovej práce sa nachádza zoznam použitej literatúry a zdrojov. Zdroje sa radia abecedne a majú presnú formu. Forma by mala vyzerať približne takto: Priezvisko autora, Meno autora. Názov diela. Vydavateľstvo, rok vydania, počet strán (napr. 263 s.). ISBN. Za zoznamom použitej literatúry sa uvádza zoznam grafov, tabuliek, schém, obrázkov, použitých skratiek a nakoniec zoznam príloh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *