Diplomové práce

Diplomová práca je jednou z podmienok pre získanie akademického titulu na odbornej škole. Jedná sa o odbornú prácu, v ktorej študent rozpracuje vybrané téma, pokúša sa overiť svoje hypotézy a dospieť k nejakému výsledku. Diplomová práca má stanovenú akúsi kostru, ktorej by sa mal študent pri jej písaní pridržiavať. V nasledujúcom článku Vám načrtneme osnovu diplomovej práce.

Diplomová práca by mala mať rozsah 60 až 80 strán (v závislosti od požiadaviek jednotlivých vysokých škôl). Rozsah práce nezahŕňa titulný list, obálku, obsah a prílohy. Samotný text by mal byť písaný v type písma Times New Roman o veľkosti 12 bodov. Pri písaní diplomovej práce sa využíva riadkovanie 1,5 riadku.

Základné členenie diplomovej práce je na úvod, hlavnú časť a záver.

V úvode diplomovej práce diplomant načrtne prečo si zvolil práve toto téma, aký je aktuálny pohľad na dané téma, popíše svoje ciele, ktoré chce v priebehu diplomovej práce použiť a zoznámi čitateľov s použitou metodikou práce.

Hlavná časť obsahuje samotnú prácu študenta. Nachádzajú sa v nej najmä hypotézy, ktoré diplomant na základe vlastného výzkumu vyvracia alebo potvrdzuje. Pri zhodnocovaní výsledkov porovnáva tieto údaje s cieľmi, ktoré si stanovil v úvodnej časti práce (respektíve s menšími cieľmi, ktoré chce pre splnenie hlavného cieľu dosiahnuť). Študent nesmie zabudnúť na  opis jednotlivých výzkumných metód, ktoré použil. Hlavná časť musí byť rozdelená prehľadne na kapitoly a podkapitoly.

záverečnej časti svojej práce diplomant prezentuje jednotlivé výsledky, ktoré sa mu podarilo dosiahnuť a znova ich porovnáva s cieľom, ktorý si zadal. Taktiež zdôrazňuje prínos jednotlivých výsledkov a ich možnú aplikáciu v praxi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *