Prezentácia diplomovej práce

Počas obhajoby diplomovej práce je dôležité zamerať sa najmä na jej prezentáciu.

Obhajoba diplomovej práce prebieha v niekoľkých bodoch. Na začiatku je autor diplomovej práce predstavený konzultantom. Následne autor diplomovej práce prednesie základné myšlienky a tézy svojej práce, odôvodnenie výberu témy, popis cieľa práce, dosiahnuté výsledky a prínos práce, východiská a metodologický postup práce. Táto prezentácia by mala trvať približne 10 až 15 minút, záleží na konkrétnych požiadavkách jednotlivých fakúlt. Študent by sa mal vyhýbať čítaniu a rozprávať vlastnými slovami, kedže sa hodnotí i samotný prejav. Taktiež by sa mal vyhýbať používaniu žargónu a ďalších nevhodných slov.

Diplomant môže využiť i prezentáciu v powerpointe, ktorá mu môže byť dobrou osnovou a pomôcť mu pri opisovaní odborných grafov, tabuliek, obrázkov a podobne. Treba však dbať i nato, aby bola prezentácia na vysokej úrovni a zodpovedala práci študenta. Prezentácia by mala byť spísaná podľa niekoľkých základných bodov. V prvom bode študent uvedie svoje meno, názov diplomovej práce a meno vedúceho diplomovej práce. Následne je potrebné prezentovať pojmy, ktoré sú dôležité pre formuláciu úloh riešených v tejto práci. Ďalší bod by mal nadväzovať na predchádzajúce časti a prezentovať cieľ diplomovej práce. V ďalšej časti je dobré sa zamerať na prezentáciu vlastného prínosu a vlastné výsledky v porovnaní s výsledkami iných. Treba charakterizovať použité metódy. V závere sa uvádzajú ďalšie možnosti rozpracovania diplomovej práce.

V úplnom záver obhajoby diplomovej práce sa prečítajú posudky vedúceho a oponenta práce a reakcia diplomanta na tieto posudky. Celá obhajoba sa uzatvára diskusiou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *