Rigorózne práce

Rigorózna práca je odborná práca, ktorej spísanie a obhájenie je jednou z podmienok rigoróznej skúšky. Rigorózna skúška je typ štátnej skúšky vysokoškolského štúdia. Po jej úspešnom ukončení je absolventovi pridelený príslušný akademický titul (napríklad MUDr- doktor medicíny, JUDr- doktor práv, PhDr- doktor filozofie, RNDr- doktor prírodných vied a podobne). Okrem vypracovania a obhájenia rigoróznej práce, je absolvovanie rigoróznej skúšky podmienené i úspešným zložením ústnej skúšky. Rigorózna skúška sa nazýva i malý doktorát.

Do písania rigoróznej práce a zloženia rigoróznej skúšky sa môže pustiť študent, ktorý je úspešným absolventom magisterského programu. Rigorózna práca zväčša nadväzuje na úspešne obhájenú diplomovú prácu. Rigorózna práca má však prísnejšie podmienky hodnotenie, ako práca diplomová. Kladie sa v nej väčší dôraz najmä na výskumnú činnosť (ktorá by mala byť rozsiahlejšia), na prácu so zahraničnou literatúrou a podobne.

Okrem týchto charakteristík sa rigorózna práca od diplomovej líši i dlhším rozsahom. Pokiaľ vychádza rigorózna práca z práce diplomovej, mala by byť dlhšia aspoň o 30 strán.

Členenie rigoróznej práce je v zásade rovnaké, ako u práce diplomovej. Úvod sa zameriava predovšetkým navýber témy, aktuálny pohľad na toto téma, zdôvodnenie prečo si autor túto tému vybral a podobne. Hlavná časť obsahuje samotnú problematiku a záver rigoróznej práce obsahuje zhodnotenie výskumu a výsledkov, ktoré študent dosiahol a ich prínos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *