Seminárne práce

Napísať dobrú seminárnu prácu, nie je až taký problém, musí byť však zvolený vhodný postup. Pred samotným písaním je potreba zvoliť si tému. Pri seminárnych  prácach môže byť téma zadaná dopredu vyučujúcim, alebo si ju študent volí sám. V obidvoch prípadoch je však potrebné pred samotným písaním nájsť niekoľko zdrojov (literatúra, internet..), z ktorých budete pri písaní môcť čerpať informácie.

Pokiaľ už máte zvolenú tému a dostatočný počet informačných zdrojov, môžete sa pustiť do písania.

Seminárna práca začína titulným listom, na ktorom sa zväčša uvádza meno autora, názov školy, štúdijný obor, názov seminárnej práce, dátum a miesto, poprípade i ďalšie údaje. Pokiaľ neviete, ako má titulný list vyzerať, vzor bezpochyby nájdete na stránkach Vašej školy.

Za titulným listom nasleduje obsah. Obsah by ste nemali spisovať až po dokončení práce, ale hneď na začiatku. Tým dosiahnete, že budete postupovať podľa vopred zvolenej predlohy, čím sa vyhnete odbočeniu od témy. Navyše ak je obsah prehľadný a dobre spísaný, zaručí Vám, že Vaša práca bude mať potrebnúvnútornú konzistenciu.

Po obsahuje nasleduje úvod. V úvode je dobré zdôvodniť výber témy, aktuálny pohľad na danú tému (čo už k tejto téme bolo napísané, a súčasné pojímanie témy), cieľ Vašej práce a štruktúru práce, respektíve spôsob, akým budete postupovať pri spracovávaní témy.

Ďalšou časťou seminárnej práce je jadro. Jadro obsahuje Vašu prácu, ktorá by mala byť delená na kapitoly a podkapitoly. Kapitoly sa značia arabskými písmenami.

Predposlednou časťou seminárnej práce je záver, ktorý popisuje dosiahnute výsledky a fakt, či sa Vám podarilo dosiahnuť vytýčený cieľ.

Na konci seminárnej práce sa uvádza zoznam použitej literatúry. Nezabudnite uviesť všetky použité zdroje, aby ste sa vyhli plagiátorstvu.

Seminárne práce sa píšu zväčša vo Worde, s využitím písma Times New Roman typ 12, riadkovanín 1,5 a zarovnaním textu do bloku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *