Myšlienka diplomovej práce

Diplomová práca by mala byť vizitkou každého jedného študenta, ktorý končí druhý stupeň vysokej školy. Takáto práca predstavuje poslednú skúšku, ktorú musí študent absolvovať na ceste za diplomom. Napísanie diplomovej práce si obyčajne vyžaduje nielen veľa času, ale aj veľa trpezlivosti a jasnú myšlienku toho, o čom by diplomová práca mala byť.

Definovať všeobecne myšlienku diplomovej práce nie je príliš náročné. Ide obyčajne o to, čo sa snaží človek pri svojej práci dosiahnuť alebo dokázať. Myšlienkou diplomovej práce môže byť potvrdenie nejakej hypotézy alebo napríklad objavenie nových skutočností. Faktom zostáva, že myšlienka diplomovej práce by mala byť originálna a rozhodne individuálna.

Myšlienka diplomovej práce závisí samozrejme aj od toho, kde človek študuje. Inú prácu bude písať študent ekonomiky a inú zas študent umenia. Aj keď sa diplomové práce skutočne odlišujú, mali by mať spoločné jedno. Mali by byť pre pisateľa zaujímavé. Pravdou je, že študent strávi písaním diplomovej práce mnoho hodín a dokonca aj dní. Keď sa už na takúto úlohu podujme, mala by ho aspoň baviť. Keď si určí jasnú myšlienku diplomovej práce, ktorú sa bude snažiť s radosťou rozobrať, určite mu pôjde celý proces písania a tvorenia rýchlejšie ako keď bude jeho cieľom niečo, čo ho vôbec nebaví.

Diplomové práce

Diplomová práca je jednou z podmienok pre získanie akademického titulu na odbornej škole. Jedná sa o odbornú prácu, v ktorej študent rozpracuje vybrané téma, pokúša sa overiť svoje hypotézy a dospieť k nejakému výsledku. Diplomová práca má stanovenú akúsi kostru, ktorej by sa mal študent pri jej písaní pridržiavať. V nasledujúcom článku Vám načrtneme osnovu diplomovej práce.

Diplomová práca by mala mať rozsah 60 až 80 strán (v závislosti od požiadaviek jednotlivých vysokých škôl). Rozsah práce nezahŕňa titulný list, obálku, obsah a prílohy. Samotný text by mal byť písaný v type písma Times New Roman o veľkosti 12 bodov. Pri písaní diplomovej práce sa využíva riadkovanie 1,5 riadku.

Základné členenie diplomovej práce je na úvod, hlavnú časť a záver.

V úvode diplomovej práce diplomant načrtne prečo si zvolil práve toto téma, aký je aktuálny pohľad na dané téma, popíše svoje ciele, ktoré chce v priebehu diplomovej práce použiť a zoznámi čitateľov s použitou metodikou práce.

Hlavná časť obsahuje samotnú prácu študenta. Nachádzajú sa v nej najmä hypotézy, ktoré diplomant na základe vlastného výzkumu vyvracia alebo potvrdzuje. Pri zhodnocovaní výsledkov porovnáva tieto údaje s cieľmi, ktoré si stanovil v úvodnej časti práce (respektíve s menšími cieľmi, ktoré chce pre splnenie hlavného cieľu dosiahnuť). Študent nesmie zabudnúť na  opis jednotlivých výzkumných metód, ktoré použil. Hlavná časť musí byť rozdelená prehľadne na kapitoly a podkapitoly.

záverečnej časti svojej práce diplomant prezentuje jednotlivé výsledky, ktoré sa mu podarilo dosiahnuť a znova ich porovnáva s cieľom, ktorý si zadal. Taktiež zdôrazňuje prínos jednotlivých výsledkov a ich možnú aplikáciu v praxi.

Diplomové práce vzory

Diplomová práca je odbornou prácou, po ktorej spísaní a úspešnom obhájení získava diplomant akademický titul. Kedže každá škola vyžaduje o trochu inú formálnu i vizuálnu úpravu diplomovej práce, najlepšie je vzory diplomových práci hľadať priamo na stránkach danej fakulty, či katedry.

Napriek tomu je na väčšine škôl vzor diplomovej práce podobný. V tomto článku Vám poskytneme vzor, ako by mala diplomová práca vyzerať.

Diplomová práca začína titulným listom, na ktorom býva uvedený názov školy, študijní obor, logo univerzity, téma diplomovej práce (v slovenčine i angličtine), vedúci diplomovej práce, meno autora diplomovej práce a miesto a rok.

Ďalšia strana obsahuje anotáciu, ktorá popisuje predmet diplomovej práce a takisto je na tejto strane znovu uvedené meno autora, názov diplomovej práce (v slovenčine i angličtine), katedra, meno vedúceho diplomovej práce a rok obhajoby.

Nasleduje čestné prehlásenie, kde autor práce svojím podpisom potvrdzuje, že prácu vypracoval samostatne a uviedol všetky odborné zdroje v súlade s právnymi predpismi a predpismi univerzity.

Na ďalšej strane diplomovej práce sa nachádza obsah. V obsahuje je zaznačený úvod, kapitoly a podkapitoly, záver a zoznamy použitých zdrojov, tabuliek, obrázkov, grafov a príloh.

Potom už nasleduje samotná práca pozostávajúca z úvodu, hlavne časti a záveru. V prípade úvodu a záveru je presne vymedzené, čo sa v nich má nachádzať. Podrobnejšie informácie k úvodu a záveru nájdete na tejto stránke.

Na konci diplomovej práce sa nachádza zoznam použitej literatúry a zdrojov. Zdroje sa radia abecedne a majú presnú formu. Forma by mala vyzerať približne takto: Priezvisko autora, Meno autora. Názov diela. Vydavateľstvo, rok vydania, počet strán (napr. 263 s.). ISBN. Za zoznamom použitej literatúry sa uvádza zoznam grafov, tabuliek, schém, obrázkov, použitých skratiek a nakoniec zoznam príloh.

Bakalárske práce

Bakalárska práca je záverečnou prácou bakalárskeho štúdia. Jej úspešné vypracovanie a obhájenie je podmienkou pre získanie titulubakalár a možnosti pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdijnom programe.

Najdôležitejším bodom pri písaní bakalárskej práce je výber dobrej témy. Študent by si mal vyberať tému, ktorá je mu blízka a o ktorej má nejaké znalosti. Tému si môže študent vybrať zo zoznamu tém, ktoré uverejňuje katedra, respektíve navrhnúť vlastnú tému, ktorú mu však musí vyučujúci schváliť.

Bakalárska práca by mala pozostávať s niekoľkých častí: úvodnej, hlavnej a prílohovej.

Úvodná časť obsahuje obal a titulnú stranu, ktoré sa líšia na základe smernice jednotlivých fakúlt. Ďalej je to abstrakt, ktorý sa píše v slovenskom a anglickom jazyku a obsahuje informácie o autorovi, školiteľovi, katedre atď. a stručného popisu práce. V úvodnej časti sa nachádza i obsah a zoznam tabuliek a grafov.

Hlavná časť bakalárskej práce začína úvodom, v ktorom študent prezentuje zvolenú tému, ciele svojej práce, hypotézy a metodiku práce. Po úvode nasleduje samotné jadro práce. Jedná sa o text práce, v ktorom študent overuje hypotézy za pomoci presne opísanej metódy a tieto výsledky priebežne porovnáva s cieľom práce. Jadro práce by malo byť prehľadne rozčlenené na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. V hlavnej časti je prezentovaný i záver, ktorý obsahuje výsledky, ku ktorým študent dospel a celkové zhodnotenie dosiahnutých i nedosiahnutých cieľov. Hlavná časť je zakončená zoznamom použitej literatúry.

Prílohová časť, ako už napovedá názov, obsahuje materiál, ktorý slúži ako dokumentácia k bakalárskej práci. Táto časť nie je povinná, napriek tomu zaradenie príloh dáva bakalárskej práci profesionálnejšiu úroveň.

Seminárne práce

Napísať dobrú seminárnu prácu, nie je až taký problém, musí byť však zvolený vhodný postup. Pred samotným písaním je potreba zvoliť si tému. Pri seminárnych  prácach môže byť téma zadaná dopredu vyučujúcim, alebo si ju študent volí sám. V obidvoch prípadoch je však potrebné pred samotným písaním nájsť niekoľko zdrojov (literatúra, internet..), z ktorých budete pri písaní môcť čerpať informácie.

Pokiaľ už máte zvolenú tému a dostatočný počet informačných zdrojov, môžete sa pustiť do písania.

Seminárna práca začína titulným listom, na ktorom sa zväčša uvádza meno autora, názov školy, štúdijný obor, názov seminárnej práce, dátum a miesto, poprípade i ďalšie údaje. Pokiaľ neviete, ako má titulný list vyzerať, vzor bezpochyby nájdete na stránkach Vašej školy.

Za titulným listom nasleduje obsah. Obsah by ste nemali spisovať až po dokončení práce, ale hneď na začiatku. Tým dosiahnete, že budete postupovať podľa vopred zvolenej predlohy, čím sa vyhnete odbočeniu od témy. Navyše ak je obsah prehľadný a dobre spísaný, zaručí Vám, že Vaša práca bude mať potrebnúvnútornú konzistenciu.

Po obsahuje nasleduje úvod. V úvode je dobré zdôvodniť výber témy, aktuálny pohľad na danú tému (čo už k tejto téme bolo napísané, a súčasné pojímanie témy), cieľ Vašej práce a štruktúru práce, respektíve spôsob, akým budete postupovať pri spracovávaní témy.

Ďalšou časťou seminárnej práce je jadro. Jadro obsahuje Vašu prácu, ktorá by mala byť delená na kapitoly a podkapitoly. Kapitoly sa značia arabskými písmenami.

Predposlednou časťou seminárnej práce je záver, ktorý popisuje dosiahnute výsledky a fakt, či sa Vám podarilo dosiahnuť vytýčený cieľ.

Na konci seminárnej práce sa uvádza zoznam použitej literatúry. Nezabudnite uviesť všetky použité zdroje, aby ste sa vyhli plagiátorstvu.

Seminárne práce sa píšu zväčša vo Worde, s využitím písma Times New Roman typ 12, riadkovanín 1,5 a zarovnaním textu do bloku.

Diplomové práce na stiahnutie

Píšete diplomovú prácu a potrebujete pomoc?

Na internete sa dá stiahnuť množstvo diplomových prácod iných študentov, ktoré Vám môžu dobre poslúžiť ako predloha. Avšak treba byť opatrný, kedže nikdy neviete, či sa danému študentovi podarilo túto prácu obhájiť, alebo nie. Taktiež musíte byť opatrný, aby ste sa nedopustili plagiátorstva.

Plagiátorstvo je pojem, ktorý označuje, keď niekto vytvorí kópiu nejakého diela (plagiát) bez súhlasu skutočného autora. V prípade diplomových prác sa za plagiátorstvo považuje, keď študent opíše časti svojej práce z iného zdroja a tento zdroj neuvedie. To sa práve veľmi často stáva pri čerpaní informácií z diplomových prác, ktoré sú voľne k dispozícií na internete. Za usvedčenie z plagiátorstva hrozí študentovi až vylúčenie zo školy. Preto je treba byť pri písaní diplomovej práce opatrný a je potreba uviesť všetky zdroje, z ktorých boli informácie čerpané. Pokiaľ sa Vám stane, že máte informáciu, ktorá viete, že nie je Vaša, ale nemôžete nájsť pôvodný zdroj, môžete uviesť ako zdroj aa (archív autora).

Najistejším spôsobom, ako sa vyhnúť plagiátorstvu a napriek tomu napísať kvalitnú diplomovú prácu je postupovať podľa nejakého plánu. Diplomové práce teda nemusíte sťahovať, lepšie je nájsť si “návod” ako písať diplomovú prácu. Takýto “návod” môžete nájsť napríklad na tejto internetovej stránke, ale mnoho nájdete i na internete.

Viazanie diplomových prác Bratislava

Jednou z povinných podmienok, ktoré musí diplomová práca spĺňať je, že musí byť v tvrdej väzbe. Viazanie diplomových práci poskytuje množstvo spoločností.

Niektoré spoločnosti musíte navštíviť osobne iné ponúkajú svoje službyprostredníctvom internetu. Ak sa rozhodnete pre druhú možnosť, budete musieť postupovať podľa niekoľkých krokov, ktoré bývajú zväča rovnaké, či podobné. V prvom kroku si vyberiete väzbu, zadáte počet strán, ktoré Vaša diplomová práca obsahuje, počet kusov, farbu a typ písma na obálku a poprípade spôsob dopravy. Následne sa Vám zobrazí cena, za ktorú Vám spoločnosť diplomovú prácu vytlačí a zviaže. V ďalšom kroku svoju diplomovú prácu, musíte nahrať na príslušnú stránku. Potom už stačí zadať len osobné údaje, spôsob platby a objednávku potvrdiť.

Cena za viazanie diplomových prác býva rôzna, na základe toho aké služby využijete. Cena vyhotovenie väzby sa pohybuje približne od 6 do 25 euro, na základe toho, ako rýchlo si želáte väzbu vyhotoviť. Na počkanie (od 15 do 30 minút) sa cena pohybuje približne od 18 do 25 euro. Najlacnejšie Vás vyjde viazanie diplomovej práce, ak si naň počkáte 3-4 dni.

Pokiaľ nemáte diplomovú prácu vytlačenú, môžete si ju nechať vytlačiť priamo na mieste. Cena tlače jednej strany A4 býva zväčša 0,04€.  Pokiaľ sa jedná o farebnú tlač, cena za jednu stranu A4 sa pohybuje od 0,20€ do 0,30€.

Využiť môžete i ďalšie služby, ako napríklad tlač textu na chrbát, napaľovanie CD, opravy – doloženie, či výmena strán a podobne.

V Bratislave si môžete nechať vytlačiť a zviazať diplomovú prácu napríklad u firmy Plotbase (Pečnianska 5) ,  Cart Print (Za kasárňou 1), Print Shop (Kamenné námestie 1, Muzejná 2) a u mnohých ďalších spoločností.

Rigorózne práce

Rigorózna práca je odborná práca, ktorej spísanie a obhájenie je jednou z podmienok rigoróznej skúšky. Rigorózna skúška je typ štátnej skúšky vysokoškolského štúdia. Po jej úspešnom ukončení je absolventovi pridelený príslušný akademický titul (napríklad MUDr- doktor medicíny, JUDr- doktor práv, PhDr- doktor filozofie, RNDr- doktor prírodných vied a podobne). Okrem vypracovania a obhájenia rigoróznej práce, je absolvovanie rigoróznej skúšky podmienené i úspešným zložením ústnej skúšky. Rigorózna skúška sa nazýva i malý doktorát.

Do písania rigoróznej práce a zloženia rigoróznej skúšky sa môže pustiť študent, ktorý je úspešným absolventom magisterského programu. Rigorózna práca zväčša nadväzuje na úspešne obhájenú diplomovú prácu. Rigorózna práca má však prísnejšie podmienky hodnotenie, ako práca diplomová. Kladie sa v nej väčší dôraz najmä na výskumnú činnosť (ktorá by mala byť rozsiahlejšia), na prácu so zahraničnou literatúrou a podobne.

Okrem týchto charakteristík sa rigorózna práca od diplomovej líši i dlhším rozsahom. Pokiaľ vychádza rigorózna práca z práce diplomovej, mala by byť dlhšia aspoň o 30 strán.

Členenie rigoróznej práce je v zásade rovnaké, ako u práce diplomovej. Úvod sa zameriava predovšetkým navýber témy, aktuálny pohľad na toto téma, zdôvodnenie prečo si autor túto tému vybral a podobne. Hlavná časť obsahuje samotnú problematiku a záver rigoróznej práce obsahuje zhodnotenie výskumu a výsledkov, ktoré študent dosiahol a ich prínos.

Viazanie diplomových prác Nitra

Kedže diplomová práca je odbornou prácou na vysokej úrovni, ktorá deklaruje schopnosti a vedomosti študenta, vyžaduje si aj istú vizuálnu úpravu. Okrem prehľadného písania textu, formálnej úpravy textu, titulného listu a obálky, je povinnosťou diplomanta predať diplomovú prácu vo viazanej podobe.

Mnoho spoločnosti ponúka profesionálne viazanie dokumentov a diplomových práci. Cenník služieb týchto spoločností býva zväčša veľmi podobný. Jednou zo spoločností, ktorá viaže diplomové práce je napríklad spoločnosť Cart Print, ktorá má svoju pobočku na ulici Štúrova v Nitre.

Táto spoločnosť ponúka viazanie diplomových prác už do 30 minút. V závislosti na rýchlosti vyhotovenie väzby sa pohybuje i cena. Vyhotovenie väzby do 30 minút Vás vyjde na 18 €, do 1 hodiny na 16,60€, do 6 hodín na 11,2 €, do jedného dňa na 7,97€ a do troch dní na 6,31€.

Ďalšou službou, za ktorú sa platí je tlač diplomovej práce. Tlač jednej čiernobielej strany A4 stojí 0,04€, tlač farebnej strany 0,27€. Pokiaľ máte už prácu vytlačenú doma, či niekde inde za túto službu pochopiteľne neplatíte.

Spoločnosť Cart Print viaže diplomové práce do tvrdých dosiek, ktoré sú už v cene väzby. Na výber je množstvo farieb i povrchových úprav dosiek. Vybrať si môžete i farbu textu na dosky, ktorá je taktiež v cene väzby. Za text na doskách sa platí len v prípade, že je dlhší ako štyri riadky (za každý ďalší riadok 0,66 €).

Služby tejto spoločnosti môžete využiť i prostredníctvom internetu. Na internetovej stránke spoločnosti si môžete viazanie a tlač diplomovej práce priamo objednať, a následne Vám stačí si pripravenú viazanú diplomovú prácu vyzdvihnúť a zaplatiť.

Ako písať bakalársku prácu

Písanie bakalárskej práce si vyžaduje istú prípravu. Táto príprava by sa mala skladať zo štúdia odbornej literatúry, vytýčenie základného cieľa a výber metódy spracovanie problematiky. Štúdium odbornej literatúry slúži najmä k tomu, aby si študent vytvoril celkový prehľad danej problematiky a aby sa oboznámil s dosiahnutými cieľmi a poznatkami v obore. Takisto si overí, ktorým témam sa odborná literatúra venuje najviac a ktoré sú ťažšie dohľadatelné. Vytýčenie cieľa práce smeruje študenta k utvoreniu komplexnej práce, ktorá bude mať požadovanú konzistenciu. Výber vhodnej metódy pomáha zas k presnému a exaktnému spracovaniu danej problematiky.

Samotné písanie bakalárskej práce je úzko späté s prípravou. Študent si vyberie tému, ktorá mu je blízka a ktorú na základe preštudovanej literatúry môže bez väčších ťažkostí spracovať. Jednotlivé zdroje, z ktorých chce študent čerpať je potrebné si roztriediť a vyznačiť tie, z ktorých bude bezpochyby vychádzať.

V ďalšom kroku prichádza na rad plánovanie. Je potreba si zostaviť osnovu, podľa ktorej sa bude neskôr postupovať. Najlepším spôsobom, ako zostaviť osnovu je zamerať sa najskôr na najdôležitejšie myšlienky, ktoré budú tvoriť jednotlivé kapitoly práce. Tie je potom možné rozvíjať na ďalšie časti, ktoré v našom prípade budú tvoriť podkapitoly. Dôležité je si ku každej časti napísať, čo v nej má byť, aby sa nestalo, že študent v priebehu písania “odbočí” od témy.

Keď je zostavená osnova, na rade je výskum. Výskum vychádza z jednotlivých hypotéz a snaží sa potvrdiť hlavný cieľ práce, či niektoré z vedľajších cieľov. Pri výskume je dobré použiť metódu, ktorá bola zvolení na v prípravnej fáze.

Potom už na rad prichádza samotné písanie, ktoré by malo zahrňovať vlastný text autora, citácie, hypotézy, výskum a dosiahnuté ciele.