Ako písať diplomovú prácu

Písanie diplomovej práce (rovnako ako i inej odbornej práce) je zložitý proces, ktorý si vyžaduje najmä systematičnosť. Preto je dôležité, aby si diplomant dopredu presne stanovil plán podľa, ktorého bude postupovať. Na základe tohoto plánu následne zostaví samotnú diplomovú prácu.

Základným bodom pri písaní diplomovej práce je voľba témy. Podľa zvolenej témy môže študent zostaviť základnú osnovu práce, ktorej sa bude pridržiavať. Študent si môže zvoliť tému z vypísaného zoznamu, ktorý je dostupný na príslušnej katedre, alebo si môže po konzultácií so zodpovednou osobou zvoliť vlastnú tému.

V ďalšom kroku je dôležité aby sa študent podnikol informačný prieskum. Jedná sa vlastne o preskúmaniedostupnosti informácií (či už v digitálnej alebo tlačenej podobe), ktoré mu pomôžu pri písaní diplomovej práce. Na základ tohoto prieskumu študent zostaví zoznam zdrojov, z ktorých bude pri písaní práce čerpať informácie.

Následne sa diplomant musí zamerať na výskum, ktorý v práci použije. Vytýči si hlavné body problému a sformuluje základné hypotézy. V tomto bode je dôležité určiť si základné ciele, plán výskumu a jeho metodiku. Po týchto prípravných bodoch je na rade samotná realizácia výskumu, ktorej výsledky si diplomant musí starostlivo zaznamenať.

Po tejto skôr teoreticky zameranej príprave (výnimkou je výskum) nasleduje tvorba diplomovej práce. Študent zostaví finálnu verziu osnovy, prácu rozčlení do tématických celkov, ktoré postupne začne napĺňať obsahom (či už vlastným textom, výsledkami z výskumu, alebo čerpaním údajov z uvedeným zdrojov)

V predposlednom kroku si študent pripraví dokumentáciu. Okrem zoznamu použitých zdrojov a literatúry, doplní svoju prácu i o potrebné prílohy (obrázky, tabuľky, grafy a pod.) a zameria sa na správne citovanie.

Záverečnou časťou je písanie čistopisu a celková kontrola diplomovej práce, po formálnej i vizuálnej stránke.

Prezentácia diplomovej práce

Počas obhajoby diplomovej práce je dôležité zamerať sa najmä na jej prezentáciu.

Obhajoba diplomovej práce prebieha v niekoľkých bodoch. Na začiatku je autor diplomovej práce predstavený konzultantom. Následne autor diplomovej práce prednesie základné myšlienky a tézy svojej práce, odôvodnenie výberu témy, popis cieľa práce, dosiahnuté výsledky a prínos práce, východiská a metodologický postup práce. Táto prezentácia by mala trvať približne 10 až 15 minút, záleží na konkrétnych požiadavkách jednotlivých fakúlt. Študent by sa mal vyhýbať čítaniu a rozprávať vlastnými slovami, kedže sa hodnotí i samotný prejav. Taktiež by sa mal vyhýbať používaniu žargónu a ďalších nevhodných slov.

Diplomant môže využiť i prezentáciu v powerpointe, ktorá mu môže byť dobrou osnovou a pomôcť mu pri opisovaní odborných grafov, tabuliek, obrázkov a podobne. Treba však dbať i nato, aby bola prezentácia na vysokej úrovni a zodpovedala práci študenta. Prezentácia by mala byť spísaná podľa niekoľkých základných bodov. V prvom bode študent uvedie svoje meno, názov diplomovej práce a meno vedúceho diplomovej práce. Následne je potrebné prezentovať pojmy, ktoré sú dôležité pre formuláciu úloh riešených v tejto práci. Ďalší bod by mal nadväzovať na predchádzajúce časti a prezentovať cieľ diplomovej práce. V ďalšej časti je dobré sa zamerať na prezentáciu vlastného prínosu a vlastné výsledky v porovnaní s výsledkami iných. Treba charakterizovať použité metódy. V závere sa uvádzajú ďalšie možnosti rozpracovania diplomovej práce.

V úplnom záver obhajoby diplomovej práce sa prečítajú posudky vedúceho a oponenta práce a reakcia diplomanta na tieto posudky. Celá obhajoba sa uzatvára diskusiou.

Anotácia bakalárskej práce

Slovo anotácia pochádza z latinského slova notare (poznamenať) a znamená pomocnú, alebo dodatočnú písomnú informáciu, pridané k nejakému dokumentu. Anotácia môže obsahovať sumár kľúčových bodov zdroja, opis druhu zdroja a jeho ohodnotenie. V skratke sa dá teda povedať, že anotácia je vlastne krátka charakteristika dokumentu.

Anotácia sa v bakalárskej práci radí na začiatok, a to za titulný list a zadanie.

Čo sa týka anotácie bakalárskej práce, tá sa zväčša píše v slovenskom i anglickom jazyku. Obsahuje najmä stručnú charakteristiku zadania bakalárskeho projektu, ale najmä výsledkov bakalárskeho projektu a to v slovenskom i anglickom jazyku. Rozsah tejto časti by mal byť maximálne 1 strana A4.

Okrem toho musí anotácia obsahovať i :

  • názov vysokej školy
  • názov fakulty
  • štúdijný program
  • meno autora bakalárskeho projektu
  • názov bakalárskeho projektu
  • vedúceho bakalárskeho projektu
  • mesiac a rok odovzdania bakalárskeho projektu
  • spomínaný text