všetko o diplomových a bakalárskych prácach

Bakalárske práce

Bakalárska práca je záverečnou prácou bakalárskeho štúdia. Jej úspešné vypracovanie a obhájenie je podmienkou pre získanie titulu bakalár a možnosti pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdijnom programe.

Najdôležitejším bodom pri písaní bakalárskej práce je výber dobrej témy. Študent by si mal vyberať tému, ktorá je mu blízka a o ktorej má nejaké znalosti. Tému si môže študent vybrať zo zoznamu tém, ktoré uverejňuje katedra, respektíve navrhnúť vlastnú tému, ktorú mu však musí vyučujúci schváliť.

Bakalárska práca by mala pozostávať s niekoľkých častí: úvodnej, hlavnej a prílohovej.

Úvodná časť obsahuje obal a titulnú stranu, ktoré sa líšia na základe smernice jednotlivých fakúlt. Ďalej je to abstrakt, ktorý sa píše v slovenskom a anglickom jazyku a obsahuje informácie o autorovi, školiteľovi, katedre atď. a stručného popisu práce. V úvodnej časti sa nachádza i obsah a zoznam tabuliek a grafov.

Hlavná časť bakalárskej práce začína úvodom, v ktorom študent prezentuje zvolenú tému, ciele svojej práce, hypotézy a metodiku práce. Po úvode nasleduje samotné jadro práce. Jedná sa o text práce, v ktorom študent overuje hypotézy za pomoci presne opísanej metódy a tieto výsledky priebežne porovnáva s cieľom práce. Jadro práce by malo byť prehľadne rozčlenené na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. V hlavnej časti je prezentovaný i záver, ktorý obsahuje výsledky, ku ktorým študent dospel a celkové zhodnotenie dosiahnutých i nedosiahnutých cieľov. Hlavná časť je zakončená zoznamom použitej literatúry.

Prílohová časť, ako už napovedá názov, obsahuje materiál, ktorý slúži ako dokumentácia k bakalárskej práci. Táto časť nie je povinná, napriek tomu zaradenie príloh dáva bakalárskej práci profesionálnejšiu úroveň.

Mohlo by vás zaujímať:


Tento záznam bol zaslaný Bakalárska práca. Záložka tu.

Komentáre sú uzavreté.