Ako sa popasovať s bakalárskou prácou

Bakalárska práca je dôležitou podmienkou získania diplomu na prvom stupni vysokej školy. Každý študent, ktorý si chce pred meno písať titul bakalára musí takúto prácu nepísať. Aj keď je písanie bakalárskej práce povinnosťou, nie každý si vie s jej písaním poradiť tak ako by chcel. Na písanie bakalárskej práce sa vzťahuje mnoho pravidiel, ktoré treba dodržiavať a preto ich musí každý človek, ktorý sa rozhodne bakalársku prácu písať poznať.

Bakalárska práca má svoju formu. Každý pisateľ si pri nej musí dať pozor nielen na obsah, ale aj na formu, ktorá je záväzne daná. Na začiatku písania bakalárskej práce sa vždy oplatí pozrieť si nejaké príklady alebo si naštudovať literatúru, ktorá človeku s písaním bakalárskej práce pomôže. Úvodná strana musí zodpovedať štandardom, rovnako ako zvyšok práce. Každá jedna bakalárska práca musí teda okrem úvodnej strany zahŕňať aj obsah práce, abstrakt, úvod, jadro a záver práce.

Pri všetkých častiach práce si treba dať pozor na správne formátovanie a dodržiavať pravidlá, ktoré sa k formátu bakalárskej práce vzťahujú. Mnoho študentov má dodnes najväčší problém s citovaním svojich zdrojov. Existuje niekoľko spôsobov, pomocou ktorých môže človek zdroje v bakalárskej práci citovať, vždy však môže použiť len jeden z nich,

Ak píšte bakalársku prácu, mali by ste sa zamyslieť nad tým, čomu sa chcete v práci venovať. Potom môžete pristúpiť k samotnému písaniu. V prípade, že si chcete byť istý, že sa nikde nepomýlite, rozhodne si spôsob písania bakalárskej práce naštudujte.

Ako sa popasovať s diplomovou prácou

Napísať dobrú diplomovú prácu si vyžaduje mnoho času, trpezlivosti, ale aj schopnosti. Nie každý študent si dokáže s takouto prácou poradiť a práve preto má mnoho ľudí z diplomových prác hlavu v smútku. Pravdou však je, že ak chce človek získať vysokoškolský diplom, diplomovú prácu napísať musí.

Písať diplomovú prácu si teda vyžaduje znalosti o tom ako by mala práca vyzerať. Pred samotným písaním diplomovej práce sa musí človek dokonale zamyslieť nad tým, o čom jeho práca bude. Niektorí študenti zakladajú svoje diplomové práce na výskume, iní zas na čerpaní z dostupných zdrojov. Vo všeobecnosti je len na študentovi, ktorú z možností si vyberie, aj keď niektoré odbory ponúkajú menšie možnosti.

Diplomová práca musí byť dobre zvládnutá nielen po obsahovej stránke, ale aj po stránke formátu. Celý formát diplomovej práce je daný štandardami, ktoré musí študent dodržať. Pri písaní si treba dať pozor najmä na číslovanie strán, obsah a citáciu zdrojov. Citovať zdroje vie dať niekedy zabrať, avšak keď študent zdroj necituje, dopúšťa sa plagiátorstva a preto treba zdroje vždy poctivo citovať. V neposlednom rade netreba pri písaní diplomovej práce zabúdať ani na pravopis. Diplomovú prácu treba dať skontrolovať aj po tejto stránke.

Ak píšete diplomovú prácu a neviete sa s ňou popasovať, máte mnoho možností. Existujú knihy a príručky, ktoré vám s písaním pomôžu. Okrem toho, takmer každá vysoká škola ponúka seminár, na ktorom by mali študentovi s písaním diplomovej práce pomôcť.

Ako písať bakalársku prácu

Písanie bakalárskej práce si vyžaduje istú prípravu. Táto príprava by sa mala skladať zo štúdia odbornej literatúry, vytýčenie základného cieľa a výber metódy spracovanie problematiky. Štúdium odbornej literatúry slúži najmä k tomu, aby si študent vytvoril celkový prehľad danej problematiky a aby sa oboznámil s dosiahnutými cieľmi a poznatkami v obore. Takisto si overí, ktorým témam sa odborná literatúra venuje najviac a ktoré sú ťažšie dohľadatelné. Vytýčenie cieľa práce smeruje študenta k utvoreniu komplexnej práce, ktorá bude mať požadovanú konzistenciu. Výber vhodnej metódy pomáha zas k presnému a exaktnému spracovaniu danej problematiky.

Samotné písanie bakalárskej práce je úzko späté s prípravou. Študent si vyberie tému, ktorá mu je blízka a ktorú na základe preštudovanej literatúry môže bez väčších ťažkostí spracovať. Jednotlivé zdroje, z ktorých chce študent čerpať je potrebné si roztriediť a vyznačiť tie, z ktorých bude bezpochyby vychádzať.

V ďalšom kroku prichádza na rad plánovanie. Je potreba si zostaviť osnovu, podľa ktorej sa bude neskôr postupovať. Najlepším spôsobom, ako zostaviť osnovu je zamerať sa najskôr na najdôležitejšie myšlienky, ktoré budú tvoriť jednotlivé kapitoly práce. Tie je potom možné rozvíjať na ďalšie časti, ktoré v našom prípade budú tvoriť podkapitoly. Dôležité je si ku každej časti napísať, čo v nej má byť, aby sa nestalo, že študent v priebehu písania “odbočí” od témy.

Keď je zostavená osnova, na rade je výskum. Výskum vychádza z jednotlivých hypotéz a snaží sa potvrdiť hlavný cieľ práce, či niektoré z vedľajších cieľov. Pri výskume je dobré použiť metódu, ktorá bola zvolení na v prípravnej fáze.

Potom už na rad prichádza samotné písanie, ktoré by malo zahrňovať vlastný text autora, citácie, hypotézy, výskum a dosiahnuté ciele.

Ako písať diplomovú prácu

Písanie diplomovej práce (rovnako ako i inej odbornej práce) je zložitý proces, ktorý si vyžaduje najmä systematičnosť. Preto je dôležité, aby si diplomant dopredu presne stanovil plán podľa, ktorého bude postupovať. Na základe tohoto plánu následne zostaví samotnú diplomovú prácu.

Základným bodom pri písaní diplomovej práce je voľba témy. Podľa zvolenej témy môže študent zostaviť základnú osnovu práce, ktorej sa bude pridržiavať. Študent si môže zvoliť tému z vypísaného zoznamu, ktorý je dostupný na príslušnej katedre, alebo si môže po konzultácií so zodpovednou osobou zvoliť vlastnú tému.

V ďalšom kroku je dôležité aby sa študent podnikol informačný prieskum. Jedná sa vlastne o preskúmaniedostupnosti informácií (či už v digitálnej alebo tlačenej podobe), ktoré mu pomôžu pri písaní diplomovej práce. Na základ tohoto prieskumu študent zostaví zoznam zdrojov, z ktorých bude pri písaní práce čerpať informácie.

Následne sa diplomant musí zamerať na výskum, ktorý v práci použije. Vytýči si hlavné body problému a sformuluje základné hypotézy. V tomto bode je dôležité určiť si základné ciele, plán výskumu a jeho metodiku. Po týchto prípravných bodoch je na rade samotná realizácia výskumu, ktorej výsledky si diplomant musí starostlivo zaznamenať.

Po tejto skôr teoreticky zameranej príprave (výnimkou je výskum) nasleduje tvorba diplomovej práce. Študent zostaví finálnu verziu osnovy, prácu rozčlení do tématických celkov, ktoré postupne začne napĺňať obsahom (či už vlastným textom, výsledkami z výskumu, alebo čerpaním údajov z uvedeným zdrojov)

V predposlednom kroku si študent pripraví dokumentáciu. Okrem zoznamu použitých zdrojov a literatúry, doplní svoju prácu i o potrebné prílohy (obrázky, tabuľky, grafy a pod.) a zameria sa na správne citovanie.

Záverečnou časťou je písanie čistopisu a celková kontrola diplomovej práce, po formálnej i vizuálnej stránke.