Bakalárska práca

Bakalárska práca je prvou prácou, ktorú musí študent na vysokej škole napísať, aby získal titul. V tomto prípade je to titul bakalára a každý kto si chce tento titul pred meno písať musí nejakú bakalársku prácu vytvoriť, odovzdať a samozrejme aj obhájiť.

Každá jedna vysoká škola alebo univerzita dáva svojim študentom, ktorý majú záujem o titul bakalára za povinnosť napísať bakalársku prácu. Témy sú vopred dané a vždy sa týkajú odboru, ktorý človek študuje. Z nich si môže každý vybrať to, čo ho zajíma a čomu by sa chcel venovať. Témy bakalárskych prác sa samozrejme odlišujú podľa toho, čo človek študuje. Iné budú na technickej univerzite, iné zas na vysokej škole informatiky.

Písanie bakalárskych prác vo všeobecnosti predpokladá, že študent, ktorý ju píše bude vo svojom štúdiu pokračovať aj v druhom stupni. Práve preto je bakalárska práca obyčajne nejakou prípravou na diplomovú prácu. Bakalárska práca sa od diplomovej práce líši nielen obsahom a hĺbkou informácii, ale aj rozsahom.

Tak ako každú záverečnú prácu, aj bakalársku prácu treba písať zodpovedne a snažiť sa ju dotiahnuť do dokonalosti. Práve preto si netreba jej písanie nechávať na poslednú chvíľu, ale venovať sa mu dlhší čas. Len poctivý výskum, mnoho prečítaných textov a zodpovednosť privedú študenta k výsledku, za ktorý sa nebude musieť pri bakalárskej práci hanbiť.

Každú bakalársku prácu treba samozrejme obhájiť. Takáto obhajoba je súčasťou štátnej skúšky a preto sa na ňu oplatí pripraviť. Študent má v tomto prípade pár minút na to, aby oboznámil komisiu so svojimi výsledkami a aby dokázal, že jeho práca je naozaj dobrá.

Ak teda píšete bakalársku prácu, nepodceňte žiadny z krokov na ceste k dobrej známke. Dobrý výsledok štátnej skúšky vám pomôže získať miesto medzi študentmi, ktorí budú vybratí na druhý stupeň štúdia.

Ako sa popasovať s bakalárskou prácou

Bakalárska práca je dôležitou podmienkou získania diplomu na prvom stupni vysokej školy. Každý študent, ktorý si chce pred meno písať titul bakalára musí takúto prácu nepísať. Aj keď je písanie bakalárskej práce povinnosťou, nie každý si vie s jej písaním poradiť tak ako by chcel. Na písanie bakalárskej práce sa vzťahuje mnoho pravidiel, ktoré treba dodržiavať a preto ich musí každý človek, ktorý sa rozhodne bakalársku prácu písať poznať.

Bakalárska práca má svoju formu. Každý pisateľ si pri nej musí dať pozor nielen na obsah, ale aj na formu, ktorá je záväzne daná. Na začiatku písania bakalárskej práce sa vždy oplatí pozrieť si nejaké príklady alebo si naštudovať literatúru, ktorá človeku s písaním bakalárskej práce pomôže. Úvodná strana musí zodpovedať štandardom, rovnako ako zvyšok práce. Každá jedna bakalárska práca musí teda okrem úvodnej strany zahŕňať aj obsah práce, abstrakt, úvod, jadro a záver práce.

Pri všetkých častiach práce si treba dať pozor na správne formátovanie a dodržiavať pravidlá, ktoré sa k formátu bakalárskej práce vzťahujú. Mnoho študentov má dodnes najväčší problém s citovaním svojich zdrojov. Existuje niekoľko spôsobov, pomocou ktorých môže človek zdroje v bakalárskej práci citovať, vždy však môže použiť len jeden z nich,

Ak píšte bakalársku prácu, mali by ste sa zamyslieť nad tým, čomu sa chcete v práci venovať. Potom môžete pristúpiť k samotnému písaniu. V prípade, že si chcete byť istý, že sa nikde nepomýlite, rozhodne si spôsob písania bakalárskej práce naštudujte.

Plagiátorstvo bakalárskej práce

Bakalárska práca je obyčajne záverečnou prácou každej vysokej školy. Takúto prácu musia dnes písať všetci študenti, ktorí chcú získať titul v prvom stupni vysokých škôl. Medzi študentmi však nie sú iba spisovatelia, ktorí si vedia s bakalárskou prácou poradiť ľavou zadnou. Často krát sa stretávame aj s takými, ktorí písať nevedia alebo sa im jednoducho nechce. Práve študenti tohto druhu sa najčastejšie uchyľujú k plagiátorstvu.

Nie je žiadnym tajomstvom, že plagiátorstvo bakalárskych prác sa v poslednom čase stalo skutočným problémom. Trápi vysoké školy a univerzity nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Študenti vo veľkom využívajú fakt, že kopírovať je jednoduchšie ako tvoriť. Práve preto dnes v správach častejšie vidíme príspevky o tom ako bol ďalší študent potrestaný za plagiátorstvo pri bakalárskej práci.

Keďže na Slovensku ešte donedávna neexistovali elektronické databázy záverečných a teda ani bakalárskych prác, nedalo sa plagiátorstvo tak ľahko odhaliť. Túto skutočnosť zneužívalo mnoho študentov vo svoj prospech. Dnes je však situácia iná. Mnohé univerzity a vysoké školy si už dokážu pomerne jednoducho, prostredníctvom počítača, zistiť, či je práca originál alebo nie.

Ak chce študent vo svojej práci použiť myšlienky niekoho iného, nikto mu v tom nebráni. Stačí, keď bude svoje tvrdenia z iných zdrojov citovať tak ako sa má. Plagiátorstvo sa dnes skutočne nevypláca pretože sa môže ľahko stať, že práve pre takúto bakalársku prácu študenta zo školy vyhodia a nebude môcť svoje mnohoročné snaženie sa zavŕšiť získaním titulu. To sa naozaj nevypláca.

Bakalárske práce

Bakalárska práca je záverečnou prácou bakalárskeho štúdia. Jej úspešné vypracovanie a obhájenie je podmienkou pre získanie titulubakalár a možnosti pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdijnom programe.

Najdôležitejším bodom pri písaní bakalárskej práce je výber dobrej témy. Študent by si mal vyberať tému, ktorá je mu blízka a o ktorej má nejaké znalosti. Tému si môže študent vybrať zo zoznamu tém, ktoré uverejňuje katedra, respektíve navrhnúť vlastnú tému, ktorú mu však musí vyučujúci schváliť.

Bakalárska práca by mala pozostávať s niekoľkých častí: úvodnej, hlavnej a prílohovej.

Úvodná časť obsahuje obal a titulnú stranu, ktoré sa líšia na základe smernice jednotlivých fakúlt. Ďalej je to abstrakt, ktorý sa píše v slovenskom a anglickom jazyku a obsahuje informácie o autorovi, školiteľovi, katedre atď. a stručného popisu práce. V úvodnej časti sa nachádza i obsah a zoznam tabuliek a grafov.

Hlavná časť bakalárskej práce začína úvodom, v ktorom študent prezentuje zvolenú tému, ciele svojej práce, hypotézy a metodiku práce. Po úvode nasleduje samotné jadro práce. Jedná sa o text práce, v ktorom študent overuje hypotézy za pomoci presne opísanej metódy a tieto výsledky priebežne porovnáva s cieľom práce. Jadro práce by malo byť prehľadne rozčlenené na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. V hlavnej časti je prezentovaný i záver, ktorý obsahuje výsledky, ku ktorým študent dospel a celkové zhodnotenie dosiahnutých i nedosiahnutých cieľov. Hlavná časť je zakončená zoznamom použitej literatúry.

Prílohová časť, ako už napovedá názov, obsahuje materiál, ktorý slúži ako dokumentácia k bakalárskej práci. Táto časť nie je povinná, napriek tomu zaradenie príloh dáva bakalárskej práci profesionálnejšiu úroveň.

Anotácia bakalárskej práce

Slovo anotácia pochádza z latinského slova notare (poznamenať) a znamená pomocnú, alebo dodatočnú písomnú informáciu, pridané k nejakému dokumentu. Anotácia môže obsahovať sumár kľúčových bodov zdroja, opis druhu zdroja a jeho ohodnotenie. V skratke sa dá teda povedať, že anotácia je vlastne krátka charakteristika dokumentu.

Anotácia sa v bakalárskej práci radí na začiatok, a to za titulný list a zadanie.

Čo sa týka anotácie bakalárskej práce, tá sa zväčša píše v slovenskom i anglickom jazyku. Obsahuje najmä stručnú charakteristiku zadania bakalárskeho projektu, ale najmä výsledkov bakalárskeho projektu a to v slovenskom i anglickom jazyku. Rozsah tejto časti by mal byť maximálne 1 strana A4.

Okrem toho musí anotácia obsahovať i :

  • názov vysokej školy
  • názov fakulty
  • štúdijný program
  • meno autora bakalárskeho projektu
  • názov bakalárskeho projektu
  • vedúceho bakalárskeho projektu
  • mesiac a rok odovzdania bakalárskeho projektu
  • spomínaný text