Odborné práce počas štúdia

S písaním prác sa stretol každý človek, ktorý študoval na vysokej škole. Okrem záverečných prác, ku ktorým patria práce diplomové a bakalárske, píšu študenti aj práce iné.Najčastejšie ide o práce seminárne. Takéto práce by mali byť spĺňať niektoré kritéria, aby za ne mohol študent dostať známku, ktorá ho poteší.

Seminárne práce píšu študenti obyčajne na rôznych predmetoch, kde je takáto práca podmienkou získania kreditov. Rozsah takejto práce môže byť rôzny, ale obyčajne ide o prácu dlhú štyri až sedem strán. V tomto rozsahu musí študent spracovať zadanú tému a musí sa dopracovať k nejakému výsledku. Seminárne práce sú obyčajne založené na výskume literárnych a internetových zdrojov.

Študenti obyčajne nemajú problém s obsahovou stránkou seminárnych prác. Ak sa k práci postavia zodpovedne, obyčajne sa im podarí v priebehu niekoľkých hodín napísať prácu, za ktorú sa nebudú musieť po obsahovej stránke hanbiť. Mnoho študentov však má aj dnes problém so štruktúrou seminárnej práce. Úvodný list, členenie práce a hlavne odkazy a citácie musia spĺňať medzinárodné pravidlá, na ktoré mnoho študentov zabúda. Aj takáto prekážka sa dá pri troche snahy prekonať, stačí keď sa jej človek nebude báť.

Písanie seminárnych prác je pre študenta v konečnom dôsledku naozaj prospešné. Pomocou nich sa naučí hľadať v zdrojoch a písať práce tak ako sa má. Tieto znalosti potom veľmi pohodlne využije pri písaní záverečných prác, ktoré sa síce od seminárnych prác v mnohom líšia, ale v štruktúre sa skutočne podobajú.

Čo je to rigorózna práca?

Každý študent sa počas svojich školských čias stretne s mnohými prácami, ktoré bude musieť napísať, odovzdať a obyčajne aj obhájiť. Od tých najjednoduchších, ktorými sú obyčajne seminárne práce, až po tie, ktoré sa spájajú so štátnymi skúškami. Bakalársku prácu musí človek napísať ak chce titul bakalár, diplomovú prácu zas keď chce ukončiť druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Existuje však aj práca rigorózna. Zaujíma vás čo to je? Tu je odpoveď.

Rigorózna práca je teda práca, ktorá sa spája so štátnou rigoróznou skúškou. Ide o prácu, ktorú musí študent vypracovať v prípade, že chce získať malý doktorát.Ide teda o ďalší stupeň vysokoškolského vzdelania. Rigorózna práca by mala vychádzať alebo nadviazať na diplomovú prácu. Keďže však ide o prácu vyššieho stupňa sú aj nároky na ňu vyššie. Obyčajne sa predpokladá väčší rozsah, hlbší výskum a podrobnejšie spracovanie témy.

Rigorózne skúšky neskladá každý študent, avšak v niektorých prípadoch ako napríklad pri právnikoch je jej úspešné absolvovanie takmer nevyhnutné. Napísať dobrú rigoróznu prácu je už obyčajne skutočným umením. Človek musí takejto práci venovať mnoho hodín času a mnoho síl. Až potom si bude môcť povedať, že jeho rigorózna práca je naozaj dobrá a jeho malý doktorát na dosah.

Seminárne práce

Napísať dobrú seminárnu prácu, nie je až taký problém, musí byť však zvolený vhodný postup. Pred samotným písaním je potreba zvoliť si tému. Pri seminárnych  prácach môže byť téma zadaná dopredu vyučujúcim, alebo si ju študent volí sám. V obidvoch prípadoch je však potrebné pred samotným písaním nájsť niekoľko zdrojov (literatúra, internet..), z ktorých budete pri písaní môcť čerpať informácie.

Pokiaľ už máte zvolenú tému a dostatočný počet informačných zdrojov, môžete sa pustiť do písania.

Seminárna práca začína titulným listom, na ktorom sa zväčša uvádza meno autora, názov školy, štúdijný obor, názov seminárnej práce, dátum a miesto, poprípade i ďalšie údaje. Pokiaľ neviete, ako má titulný list vyzerať, vzor bezpochyby nájdete na stránkach Vašej školy.

Za titulným listom nasleduje obsah. Obsah by ste nemali spisovať až po dokončení práce, ale hneď na začiatku. Tým dosiahnete, že budete postupovať podľa vopred zvolenej predlohy, čím sa vyhnete odbočeniu od témy. Navyše ak je obsah prehľadný a dobre spísaný, zaručí Vám, že Vaša práca bude mať potrebnúvnútornú konzistenciu.

Po obsahuje nasleduje úvod. V úvode je dobré zdôvodniť výber témy, aktuálny pohľad na danú tému (čo už k tejto téme bolo napísané, a súčasné pojímanie témy), cieľ Vašej práce a štruktúru práce, respektíve spôsob, akým budete postupovať pri spracovávaní témy.

Ďalšou časťou seminárnej práce je jadro. Jadro obsahuje Vašu prácu, ktorá by mala byť delená na kapitoly a podkapitoly. Kapitoly sa značia arabskými písmenami.

Predposlednou časťou seminárnej práce je záver, ktorý popisuje dosiahnute výsledky a fakt, či sa Vám podarilo dosiahnuť vytýčený cieľ.

Na konci seminárnej práce sa uvádza zoznam použitej literatúry. Nezabudnite uviesť všetky použité zdroje, aby ste sa vyhli plagiátorstvu.

Seminárne práce sa píšu zväčša vo Worde, s využitím písma Times New Roman typ 12, riadkovanín 1,5 a zarovnaním textu do bloku.

Rigorózne práce

Rigorózna práca je odborná práca, ktorej spísanie a obhájenie je jednou z podmienok rigoróznej skúšky. Rigorózna skúška je typ štátnej skúšky vysokoškolského štúdia. Po jej úspešnom ukončení je absolventovi pridelený príslušný akademický titul (napríklad MUDr- doktor medicíny, JUDr- doktor práv, PhDr- doktor filozofie, RNDr- doktor prírodných vied a podobne). Okrem vypracovania a obhájenia rigoróznej práce, je absolvovanie rigoróznej skúšky podmienené i úspešným zložením ústnej skúšky. Rigorózna skúška sa nazýva i malý doktorát.

Do písania rigoróznej práce a zloženia rigoróznej skúšky sa môže pustiť študent, ktorý je úspešným absolventom magisterského programu. Rigorózna práca zväčša nadväzuje na úspešne obhájenú diplomovú prácu. Rigorózna práca má však prísnejšie podmienky hodnotenie, ako práca diplomová. Kladie sa v nej väčší dôraz najmä na výskumnú činnosť (ktorá by mala byť rozsiahlejšia), na prácu so zahraničnou literatúrou a podobne.

Okrem týchto charakteristík sa rigorózna práca od diplomovej líši i dlhším rozsahom. Pokiaľ vychádza rigorózna práca z práce diplomovej, mala by byť dlhšia aspoň o 30 strán.

Členenie rigoróznej práce je v zásade rovnaké, ako u práce diplomovej. Úvod sa zameriava predovšetkým navýber témy, aktuálny pohľad na toto téma, zdôvodnenie prečo si autor túto tému vybral a podobne. Hlavná časť obsahuje samotnú problematiku a záver rigoróznej práce obsahuje zhodnotenie výskumu a výsledkov, ktoré študent dosiahol a ich prínos.