Cieľ diplomovej práce

Diplomová práca je odborná práca dlhšieho rozsahu, ktorej úspešne vypracovanie a obhájenie je jednou z podmienok pre získanie akademického titulu. Obhajoba diplomovej práce je súčasťou štátnej záverečnej skúšky. Účelom diplomovej práce je dokázať, že študent je schopný samostatne tvorivým spôsobom spracovať odborné téma . Tento účel veľmi tesne nadväzuje i na cieľ diplomovej práce.

Študent, ktorý píše diplomovú prácu si musí zvoliť najprv tému. Návrhy tém bývajú zväčša vypísané na príslušných katedrách. Študent si však môže vybrať i vlastnú tému, ktorú chce spracovať, musí však tento výber skonzultovať s príslušným pedagógom. Potom, čo je študentovi schválená téma diplomovej práce, musí si študent ujasniť štruktúru diplomovej práce.

Jednou z prvých častí diplomovej práce je.  úvod. Cieľ diplomovej práce je práve prvýkrát spomenutý v úvode. Študent stručne načrtne, prečo si zvolil dané téma, aké sú jeho ciele a stanovené úlohy, aké je zameranie práce, aká je použitá metodika a podobne.

Cieľ práce je to, čo chceme potvrdiť, overiť, či dokázať. Na počiatku práce (v spomínanom úvode) je jedenhlavný cieľ, ktorý sa neskôr rozdelí na menšie ciele, ktorých dosiahnutie súvisí s potvrdením, či vyvrátením zvolených hypotéz. (Hypotézy sú predpoklady, ktorá sa snažíme na základe odpornej činnosti potvrdiť.)

Po rozpracovaní zvolenej problematiky, či témy, uvedie študent v závere svojej práce, či sa mu podarilo splniť cieľ diplomovej práce, respektíve do akej miery bol úspešný.