Ako písať bakalársku prácu

Písanie bakalárskej práce si vyžaduje istú prípravu. Táto príprava by sa mala skladať zo štúdia odbornej literatúry, vytýčenie základného cieľa a výber metódy spracovanie problematiky. Štúdium odbornej literatúry slúži najmä k tomu, aby si študent vytvoril celkový prehľad danej problematiky a aby sa oboznámil s dosiahnutými cieľmi a poznatkami v obore. Takisto si overí, ktorým témam sa odborná literatúra venuje najviac a ktoré sú ťažšie dohľadatelné. Vytýčenie cieľa práce smeruje študenta k utvoreniu komplexnej práce, ktorá bude mať požadovanú konzistenciu. Výber vhodnej metódy pomáha zas k presnému a exaktnému spracovaniu danej problematiky.

Samotné písanie bakalárskej práce je úzko späté s prípravou. Študent si vyberie tému, ktorá mu je blízka a ktorú na základe preštudovanej literatúry môže bez väčších ťažkostí spracovať. Jednotlivé zdroje, z ktorých chce študent čerpať je potrebné si roztriediť a vyznačiť tie, z ktorých bude bezpochyby vychádzať.

V ďalšom kroku prichádza na rad plánovanie. Je potreba si zostaviť osnovu, podľa ktorej sa bude neskôr postupovať. Najlepším spôsobom, ako zostaviť osnovu je zamerať sa najskôr na najdôležitejšie myšlienky, ktoré budú tvoriť jednotlivé kapitoly práce. Tie je potom možné rozvíjať na ďalšie časti, ktoré v našom prípade budú tvoriť podkapitoly. Dôležité je si ku každej časti napísať, čo v nej má byť, aby sa nestalo, že študent v priebehu písania “odbočí” od témy.

Keď je zostavená osnova, na rade je výskum. Výskum vychádza z jednotlivých hypotéz a snaží sa potvrdiť hlavný cieľ práce, či niektoré z vedľajších cieľov. Pri výskume je dobré použiť metódu, ktorá bola zvolení na v prípravnej fáze.

Potom už na rad prichádza samotné písanie, ktoré by malo zahrňovať vlastný text autora, citácie, hypotézy, výskum a dosiahnuté ciele.