Diplomová práca

Ak chce človek získať kompletné vysokoškolské vzdelanie musí splniť niekoľko dôležitých podmienok. Okrem mnohých skúšok, seminárnych prác a nakoniec aj štátnych skúšok, musí každý študent napísať aj diplomovú prácu.

Napísať dobrú diplomovú prácu si vyžaduje mnoho hodín času a taktiež mnoho trpezlivosti. Nie každý človek je na písanie zrodený a preto sa často stáva, že diplomové práce dávajú študentom naozaj zabrať. Tak, či onak, každý študent časom príde na to ako sa s diplomovou prácou popasovať a nakoniec ju aj zvládne napísať.

Diplomovú prácu by mal človek písať o tom, čo ho zaujíma. Keď si študent zvolí správnu tému, píše sa mu diplomová téma oveľa lepšie ako keď musí zisťovať niečo o veciach, čo ho vôbec nebavia. Každá diplomová práca sa môže buď zakladať na predošlých výskumoch alebo na výskume, na ktorý sa podujme samotný študent.

Každá diplomová práca musí mať hodnotný obsah a presnú formu. Za obsah aj formu ej zodpovedný samotný študent a preto by mal k písaniu práce pristupovať naozaj zodpovedne. V každom prípade sa treba vyvarovať plagiátorstvu. Presnú formu diplomovej práce si človek nájde na internete alebo v príručkách písania diplomovej práce.

Keď študent diplomovú prácu napíše, musí ju aj prezentovať. V prezentácii musí komisiu presvedčiť o  tom, že jeho práca je skutočne kvalitná. Prezentácia diplomovej práce je naozaj krátka a preto pri nej treba využiť každú jednu minútu kvalitne. Správne vyjadrovanie sa a gestá sú pri prezentácii diplomovej práce kľúčové.

Ak píšte diplomovú prácu dajte si na nej skutočne záležať. Aj tá rozhodne o tom s akými výsledkami skončíte vysokú školu a lepšie výsledky zas rozhodujú o budúcom zamestnaní.

Diplomové práce z internetu

Dnes sa dá s istotou povedať, že žijeme vo svete elektronickom, v ktorom by sme si bez počítaču a internetu nevedeli predstaviť život. Na internete si dokážeme v priebehu niekoľkých minút nájsť všetko čo potrebujeme. Práve na tento zdroj sa obracia mnoho študentov, ktorý potrebujú vidieť ako vyzerá diplomová práca.

Stiahnuť diplomovú prácu z internetu nie je príliš náročné. Stačí vedieť, kde takéto práce hľadať. Diplomové práce sú obyčajne dostupné v univerzitných knižniciach a na ich stránkach. Preto ak človek hľadá nejakú konkrétnu tému, mal by sa obrátiť na konkrétnu univerzitu. Diplomová práca sa dá samozrejme nájsť na internete a stiahnuť aj prostredníctvom nejakého prehliadača.

Študenti sťahujú diplomové práce z viacerých dôvodov. Obyčajne sa však k takémuto kroku uchyľujú preto lebo potrebujú jednoducho vidieť ako taká diplomová práca vyzerá. V takomto prípade je jedno akú diplomovú prácu si študent siahne, keďže ich forma je totožná a daná štandardnými pravidlami. Iným dôvodom, prečo študenti diplomové práce sťahujú je fakt, že z nich chcú čerpať pre svoje vlastné práce. Nemusí sa zákonite jednať o diplomovú prácu, ale môže ísť aj o prácu bakalársku alebo seminárnu. Ak však chce študent nejakú diplomovú prácu použiť a preto ju sťahuje, nesmie zabúdať na správne citovanie.

Stiahnuť diplomovú prácu je dnes naozaj ľahké. Ak nejakú potrebujete, pohľadajte si ju na internete. V priebehu niekoľkých minút určite získate to, čo potrebujete.

Obhajoba diplomovej práce

Na to, aby študent získal diplom o skončení štúdia stupňa na vysokej škole, musí napísať diplomovú prácu. Takáto práca sa týka väčšiny študentov, ktorý ju musia napísať tak aby bola zaujímavá a vyhovela kritériám, ktoré sa na takúto prácu vzťahujú. Keď už študent diplomovú prácu napíše, musí ju samozrejme prezentovať pred komisiou, ktorá ohodnotí jeho snahu. Ako správne diplomovú prácu obhájiť?

Každá vysoká škola alebo univerzita má svoje vlastné odporúčania na obhajobu diplomovej práce. Postup je však obyčajne podobný a zahŕňa niekoľko dôležitých krokov. Obhajoba diplomovej práce by mala byť v prvom rade primerane dlhá. Obyčajne sa vyžaduje prezentácia dlhá asi 15 minút, pričom za tento čas študent objasní svoju problematiku komisií. Pri obhajobách diplomových prác sa treba vždy riadiť pravidlami, ktoré platia pre prezentácie všeobecne. Používanie stručných bodov a obrázkov by malo byť samozrejmosťou. Rovnako sa odporúča používanie vhodnej terminológie.  Každá prezentácia diplomovej práce by mala byť prehľadná a vystihnúť podstatu celej práce.

Prezentácia diplomovej práce na obhajobu by mala mať aj nejakú formu. Obyčajne treba uviesť svoje meno, názov práce a meno vedúceho diplomovej práce. Systematicky potom treba prebrať všetky základné body práce a jej prínos.

Obhajoba diplomovej práce však nie je len o tom ako človek zvládne vizuálnu a obsahovú stránku samotnej prezentácie. Popri tom netreba zabúdať ani na dôležitosť osobného prejavu. Samotný študent musí komisiu presvedčiť o tom, že jeho práca je hodná dobrej známky. Preto vždy pri obhajobe diplomovej práce myslite na to, že nezáleží len na tom ako prezentácia vyzerá, ale aj na tom aký dojem robíte vy.

Myšlienka diplomovej práce

Diplomová práca by mala byť vizitkou každého jedného študenta, ktorý končí druhý stupeň vysokej školy. Takáto práca predstavuje poslednú skúšku, ktorú musí študent absolvovať na ceste za diplomom. Napísanie diplomovej práce si obyčajne vyžaduje nielen veľa času, ale aj veľa trpezlivosti a jasnú myšlienku toho, o čom by diplomová práca mala byť.

Definovať všeobecne myšlienku diplomovej práce nie je príliš náročné. Ide obyčajne o to, čo sa snaží človek pri svojej práci dosiahnuť alebo dokázať. Myšlienkou diplomovej práce môže byť potvrdenie nejakej hypotézy alebo napríklad objavenie nových skutočností. Faktom zostáva, že myšlienka diplomovej práce by mala byť originálna a rozhodne individuálna.

Myšlienka diplomovej práce závisí samozrejme aj od toho, kde človek študuje. Inú prácu bude písať študent ekonomiky a inú zas študent umenia. Aj keď sa diplomové práce skutočne odlišujú, mali by mať spoločné jedno. Mali by byť pre pisateľa zaujímavé. Pravdou je, že študent strávi písaním diplomovej práce mnoho hodín a dokonca aj dní. Keď sa už na takúto úlohu podujme, mala by ho aspoň baviť. Keď si určí jasnú myšlienku diplomovej práce, ktorú sa bude snažiť s radosťou rozobrať, určite mu pôjde celý proces písania a tvorenia rýchlejšie ako keď bude jeho cieľom niečo, čo ho vôbec nebaví.

Diplomové práce

Diplomová práca je jednou z podmienok pre získanie akademického titulu na odbornej škole. Jedná sa o odbornú prácu, v ktorej študent rozpracuje vybrané téma, pokúša sa overiť svoje hypotézy a dospieť k nejakému výsledku. Diplomová práca má stanovenú akúsi kostru, ktorej by sa mal študent pri jej písaní pridržiavať. V nasledujúcom článku Vám načrtneme osnovu diplomovej práce.

Diplomová práca by mala mať rozsah 60 až 80 strán (v závislosti od požiadaviek jednotlivých vysokých škôl). Rozsah práce nezahŕňa titulný list, obálku, obsah a prílohy. Samotný text by mal byť písaný v type písma Times New Roman o veľkosti 12 bodov. Pri písaní diplomovej práce sa využíva riadkovanie 1,5 riadku.

Základné členenie diplomovej práce je na úvod, hlavnú časť a záver.

V úvode diplomovej práce diplomant načrtne prečo si zvolil práve toto téma, aký je aktuálny pohľad na dané téma, popíše svoje ciele, ktoré chce v priebehu diplomovej práce použiť a zoznámi čitateľov s použitou metodikou práce.

Hlavná časť obsahuje samotnú prácu študenta. Nachádzajú sa v nej najmä hypotézy, ktoré diplomant na základe vlastného výzkumu vyvracia alebo potvrdzuje. Pri zhodnocovaní výsledkov porovnáva tieto údaje s cieľmi, ktoré si stanovil v úvodnej časti práce (respektíve s menšími cieľmi, ktoré chce pre splnenie hlavného cieľu dosiahnuť). Študent nesmie zabudnúť na  opis jednotlivých výzkumných metód, ktoré použil. Hlavná časť musí byť rozdelená prehľadne na kapitoly a podkapitoly.

záverečnej časti svojej práce diplomant prezentuje jednotlivé výsledky, ktoré sa mu podarilo dosiahnuť a znova ich porovnáva s cieľom, ktorý si zadal. Taktiež zdôrazňuje prínos jednotlivých výsledkov a ich možnú aplikáciu v praxi.

Diplomové práce vzory

Diplomová práca je odbornou prácou, po ktorej spísaní a úspešnom obhájení získava diplomant akademický titul. Kedže každá škola vyžaduje o trochu inú formálnu i vizuálnu úpravu diplomovej práce, najlepšie je vzory diplomových práci hľadať priamo na stránkach danej fakulty, či katedry.

Napriek tomu je na väčšine škôl vzor diplomovej práce podobný. V tomto článku Vám poskytneme vzor, ako by mala diplomová práca vyzerať.

Diplomová práca začína titulným listom, na ktorom býva uvedený názov školy, študijní obor, logo univerzity, téma diplomovej práce (v slovenčine i angličtine), vedúci diplomovej práce, meno autora diplomovej práce a miesto a rok.

Ďalšia strana obsahuje anotáciu, ktorá popisuje predmet diplomovej práce a takisto je na tejto strane znovu uvedené meno autora, názov diplomovej práce (v slovenčine i angličtine), katedra, meno vedúceho diplomovej práce a rok obhajoby.

Nasleduje čestné prehlásenie, kde autor práce svojím podpisom potvrdzuje, že prácu vypracoval samostatne a uviedol všetky odborné zdroje v súlade s právnymi predpismi a predpismi univerzity.

Na ďalšej strane diplomovej práce sa nachádza obsah. V obsahuje je zaznačený úvod, kapitoly a podkapitoly, záver a zoznamy použitých zdrojov, tabuliek, obrázkov, grafov a príloh.

Potom už nasleduje samotná práca pozostávajúca z úvodu, hlavne časti a záveru. V prípade úvodu a záveru je presne vymedzené, čo sa v nich má nachádzať. Podrobnejšie informácie k úvodu a záveru nájdete na tejto stránke.

Na konci diplomovej práce sa nachádza zoznam použitej literatúry a zdrojov. Zdroje sa radia abecedne a majú presnú formu. Forma by mala vyzerať približne takto: Priezvisko autora, Meno autora. Názov diela. Vydavateľstvo, rok vydania, počet strán (napr. 263 s.). ISBN. Za zoznamom použitej literatúry sa uvádza zoznam grafov, tabuliek, schém, obrázkov, použitých skratiek a nakoniec zoznam príloh.

Viazanie diplomových prác Nitra

Kedže diplomová práca je odbornou prácou na vysokej úrovni, ktorá deklaruje schopnosti a vedomosti študenta, vyžaduje si aj istú vizuálnu úpravu. Okrem prehľadného písania textu, formálnej úpravy textu, titulného listu a obálky, je povinnosťou diplomanta predať diplomovú prácu vo viazanej podobe.

Mnoho spoločnosti ponúka profesionálne viazanie dokumentov a diplomových práci. Cenník služieb týchto spoločností býva zväčša veľmi podobný. Jednou zo spoločností, ktorá viaže diplomové práce je napríklad spoločnosť Cart Print, ktorá má svoju pobočku na ulici Štúrova v Nitre.

Táto spoločnosť ponúka viazanie diplomových prác už do 30 minút. V závislosti na rýchlosti vyhotovenie väzby sa pohybuje i cena. Vyhotovenie väzby do 30 minút Vás vyjde na 18 €, do 1 hodiny na 16,60€, do 6 hodín na 11,2 €, do jedného dňa na 7,97€ a do troch dní na 6,31€.

Ďalšou službou, za ktorú sa platí je tlač diplomovej práce. Tlač jednej čiernobielej strany A4 stojí 0,04€, tlač farebnej strany 0,27€. Pokiaľ máte už prácu vytlačenú doma, či niekde inde za túto službu pochopiteľne neplatíte.

Spoločnosť Cart Print viaže diplomové práce do tvrdých dosiek, ktoré sú už v cene väzby. Na výber je množstvo farieb i povrchových úprav dosiek. Vybrať si môžete i farbu textu na dosky, ktorá je taktiež v cene väzby. Za text na doskách sa platí len v prípade, že je dlhší ako štyri riadky (za každý ďalší riadok 0,66 €).

Služby tejto spoločnosti môžete využiť i prostredníctvom internetu. Na internetovej stránke spoločnosti si môžete viazanie a tlač diplomovej práce priamo objednať, a následne Vám stačí si pripravenú viazanú diplomovú prácu vyzdvihnúť a zaplatiť.

Ako písať diplomovú prácu

Písanie diplomovej práce (rovnako ako i inej odbornej práce) je zložitý proces, ktorý si vyžaduje najmä systematičnosť. Preto je dôležité, aby si diplomant dopredu presne stanovil plán podľa, ktorého bude postupovať. Na základe tohoto plánu následne zostaví samotnú diplomovú prácu.

Základným bodom pri písaní diplomovej práce je voľba témy. Podľa zvolenej témy môže študent zostaviť základnú osnovu práce, ktorej sa bude pridržiavať. Študent si môže zvoliť tému z vypísaného zoznamu, ktorý je dostupný na príslušnej katedre, alebo si môže po konzultácií so zodpovednou osobou zvoliť vlastnú tému.

V ďalšom kroku je dôležité aby sa študent podnikol informačný prieskum. Jedná sa vlastne o preskúmaniedostupnosti informácií (či už v digitálnej alebo tlačenej podobe), ktoré mu pomôžu pri písaní diplomovej práce. Na základ tohoto prieskumu študent zostaví zoznam zdrojov, z ktorých bude pri písaní práce čerpať informácie.

Následne sa diplomant musí zamerať na výskum, ktorý v práci použije. Vytýči si hlavné body problému a sformuluje základné hypotézy. V tomto bode je dôležité určiť si základné ciele, plán výskumu a jeho metodiku. Po týchto prípravných bodoch je na rade samotná realizácia výskumu, ktorej výsledky si diplomant musí starostlivo zaznamenať.

Po tejto skôr teoreticky zameranej príprave (výnimkou je výskum) nasleduje tvorba diplomovej práce. Študent zostaví finálnu verziu osnovy, prácu rozčlení do tématických celkov, ktoré postupne začne napĺňať obsahom (či už vlastným textom, výsledkami z výskumu, alebo čerpaním údajov z uvedeným zdrojov)

V predposlednom kroku si študent pripraví dokumentáciu. Okrem zoznamu použitých zdrojov a literatúry, doplní svoju prácu i o potrebné prílohy (obrázky, tabuľky, grafy a pod.) a zameria sa na správne citovanie.

Záverečnou časťou je písanie čistopisu a celková kontrola diplomovej práce, po formálnej i vizuálnej stránke.

Prezentácia diplomovej práce

Počas obhajoby diplomovej práce je dôležité zamerať sa najmä na jej prezentáciu.

Obhajoba diplomovej práce prebieha v niekoľkých bodoch. Na začiatku je autor diplomovej práce predstavený konzultantom. Následne autor diplomovej práce prednesie základné myšlienky a tézy svojej práce, odôvodnenie výberu témy, popis cieľa práce, dosiahnuté výsledky a prínos práce, východiská a metodologický postup práce. Táto prezentácia by mala trvať približne 10 až 15 minút, záleží na konkrétnych požiadavkách jednotlivých fakúlt. Študent by sa mal vyhýbať čítaniu a rozprávať vlastnými slovami, kedže sa hodnotí i samotný prejav. Taktiež by sa mal vyhýbať používaniu žargónu a ďalších nevhodných slov.

Diplomant môže využiť i prezentáciu v powerpointe, ktorá mu môže byť dobrou osnovou a pomôcť mu pri opisovaní odborných grafov, tabuliek, obrázkov a podobne. Treba však dbať i nato, aby bola prezentácia na vysokej úrovni a zodpovedala práci študenta. Prezentácia by mala byť spísaná podľa niekoľkých základných bodov. V prvom bode študent uvedie svoje meno, názov diplomovej práce a meno vedúceho diplomovej práce. Následne je potrebné prezentovať pojmy, ktoré sú dôležité pre formuláciu úloh riešených v tejto práci. Ďalší bod by mal nadväzovať na predchádzajúce časti a prezentovať cieľ diplomovej práce. V ďalšej časti je dobré sa zamerať na prezentáciu vlastného prínosu a vlastné výsledky v porovnaní s výsledkami iných. Treba charakterizovať použité metódy. V závere sa uvádzajú ďalšie možnosti rozpracovania diplomovej práce.

V úplnom záver obhajoby diplomovej práce sa prečítajú posudky vedúceho a oponenta práce a reakcia diplomanta na tieto posudky. Celá obhajoba sa uzatvára diskusiou.