Diplomové práce vzory

Diplomová práca je odbornou prácou, po ktorej spísaní a úspešnom obhájení získava diplomant akademický titul. Kedže každá škola vyžaduje o trochu inú formálnu i vizuálnu úpravu diplomovej práce, najlepšie je vzory diplomových práci hľadať priamo na stránkach danej fakulty, či katedry.

Napriek tomu je na väčšine škôl vzor diplomovej práce podobný. V tomto článku Vám poskytneme vzor, ako by mala diplomová práca vyzerať.

Diplomová práca začína titulným listom, na ktorom býva uvedený názov školy, študijní obor, logo univerzity, téma diplomovej práce (v slovenčine i angličtine), vedúci diplomovej práce, meno autora diplomovej práce a miesto a rok.

Ďalšia strana obsahuje anotáciu, ktorá popisuje predmet diplomovej práce a takisto je na tejto strane znovu uvedené meno autora, názov diplomovej práce (v slovenčine i angličtine), katedra, meno vedúceho diplomovej práce a rok obhajoby.

Nasleduje čestné prehlásenie, kde autor práce svojím podpisom potvrdzuje, že prácu vypracoval samostatne a uviedol všetky odborné zdroje v súlade s právnymi predpismi a predpismi univerzity.

Na ďalšej strane diplomovej práce sa nachádza obsah. V obsahuje je zaznačený úvod, kapitoly a podkapitoly, záver a zoznamy použitých zdrojov, tabuliek, obrázkov, grafov a príloh.

Potom už nasleduje samotná práca pozostávajúca z úvodu, hlavne časti a záveru. V prípade úvodu a záveru je presne vymedzené, čo sa v nich má nachádzať. Podrobnejšie informácie k úvodu a záveru nájdete na tejto stránke.

Na konci diplomovej práce sa nachádza zoznam použitej literatúry a zdrojov. Zdroje sa radia abecedne a majú presnú formu. Forma by mala vyzerať približne takto: Priezvisko autora, Meno autora. Názov diela. Vydavateľstvo, rok vydania, počet strán (napr. 263 s.). ISBN. Za zoznamom použitej literatúry sa uvádza zoznam grafov, tabuliek, schém, obrázkov, použitých skratiek a nakoniec zoznam príloh.

Diplomové práce na stiahnutie

Píšete diplomovú prácu a potrebujete pomoc?

Na internete sa dá stiahnuť množstvo diplomových prácod iných študentov, ktoré Vám môžu dobre poslúžiť ako predloha. Avšak treba byť opatrný, kedže nikdy neviete, či sa danému študentovi podarilo túto prácu obhájiť, alebo nie. Taktiež musíte byť opatrný, aby ste sa nedopustili plagiátorstva.

Plagiátorstvo je pojem, ktorý označuje, keď niekto vytvorí kópiu nejakého diela (plagiát) bez súhlasu skutočného autora. V prípade diplomových prác sa za plagiátorstvo považuje, keď študent opíše časti svojej práce z iného zdroja a tento zdroj neuvedie. To sa práve veľmi často stáva pri čerpaní informácií z diplomových prác, ktoré sú voľne k dispozícií na internete. Za usvedčenie z plagiátorstva hrozí študentovi až vylúčenie zo školy. Preto je treba byť pri písaní diplomovej práce opatrný a je potreba uviesť všetky zdroje, z ktorých boli informácie čerpané. Pokiaľ sa Vám stane, že máte informáciu, ktorá viete, že nie je Vaša, ale nemôžete nájsť pôvodný zdroj, môžete uviesť ako zdroj aa (archív autora).

Najistejším spôsobom, ako sa vyhnúť plagiátorstvu a napriek tomu napísať kvalitnú diplomovú prácu je postupovať podľa nejakého plánu. Diplomové práce teda nemusíte sťahovať, lepšie je nájsť si “návod” ako písať diplomovú prácu. Takýto “návod” môžete nájsť napríklad na tejto internetovej stránke, ale mnoho nájdete i na internete.

Ako písať diplomovú prácu

Písanie diplomovej práce (rovnako ako i inej odbornej práce) je zložitý proces, ktorý si vyžaduje najmä systematičnosť. Preto je dôležité, aby si diplomant dopredu presne stanovil plán podľa, ktorého bude postupovať. Na základe tohoto plánu následne zostaví samotnú diplomovú prácu.

Základným bodom pri písaní diplomovej práce je voľba témy. Podľa zvolenej témy môže študent zostaviť základnú osnovu práce, ktorej sa bude pridržiavať. Študent si môže zvoliť tému z vypísaného zoznamu, ktorý je dostupný na príslušnej katedre, alebo si môže po konzultácií so zodpovednou osobou zvoliť vlastnú tému.

V ďalšom kroku je dôležité aby sa študent podnikol informačný prieskum. Jedná sa vlastne o preskúmaniedostupnosti informácií (či už v digitálnej alebo tlačenej podobe), ktoré mu pomôžu pri písaní diplomovej práce. Na základ tohoto prieskumu študent zostaví zoznam zdrojov, z ktorých bude pri písaní práce čerpať informácie.

Následne sa diplomant musí zamerať na výskum, ktorý v práci použije. Vytýči si hlavné body problému a sformuluje základné hypotézy. V tomto bode je dôležité určiť si základné ciele, plán výskumu a jeho metodiku. Po týchto prípravných bodoch je na rade samotná realizácia výskumu, ktorej výsledky si diplomant musí starostlivo zaznamenať.

Po tejto skôr teoreticky zameranej príprave (výnimkou je výskum) nasleduje tvorba diplomovej práce. Študent zostaví finálnu verziu osnovy, prácu rozčlení do tématických celkov, ktoré postupne začne napĺňať obsahom (či už vlastným textom, výsledkami z výskumu, alebo čerpaním údajov z uvedeným zdrojov)

V predposlednom kroku si študent pripraví dokumentáciu. Okrem zoznamu použitých zdrojov a literatúry, doplní svoju prácu i o potrebné prílohy (obrázky, tabuľky, grafy a pod.) a zameria sa na správne citovanie.

Záverečnou časťou je písanie čistopisu a celková kontrola diplomovej práce, po formálnej i vizuálnej stránke.