Bakalárska práca

Bakalárska práca je prvou prácou, ktorú musí študent na vysokej škole napísať, aby získal titul. V tomto prípade je to titul bakalára a každý kto si chce tento titul pred meno písať musí nejakú bakalársku prácu vytvoriť, odovzdať a samozrejme aj obhájiť.

Každá jedna vysoká škola alebo univerzita dáva svojim študentom, ktorý majú záujem o titul bakalára za povinnosť napísať bakalársku prácu. Témy sú vopred dané a vždy sa týkajú odboru, ktorý človek študuje. Z nich si môže každý vybrať to, čo ho zajíma a čomu by sa chcel venovať. Témy bakalárskych prác sa samozrejme odlišujú podľa toho, čo človek študuje. Iné budú na technickej univerzite, iné zas na vysokej škole informatiky.

Písanie bakalárskych prác vo všeobecnosti predpokladá, že študent, ktorý ju píše bude vo svojom štúdiu pokračovať aj v druhom stupni. Práve preto je bakalárska práca obyčajne nejakou prípravou na diplomovú prácu. Bakalárska práca sa od diplomovej práce líši nielen obsahom a hĺbkou informácii, ale aj rozsahom.

Tak ako každú záverečnú prácu, aj bakalársku prácu treba písať zodpovedne a snažiť sa ju dotiahnuť do dokonalosti. Práve preto si netreba jej písanie nechávať na poslednú chvíľu, ale venovať sa mu dlhší čas. Len poctivý výskum, mnoho prečítaných textov a zodpovednosť privedú študenta k výsledku, za ktorý sa nebude musieť pri bakalárskej práci hanbiť.

Každú bakalársku prácu treba samozrejme obhájiť. Takáto obhajoba je súčasťou štátnej skúšky a preto sa na ňu oplatí pripraviť. Študent má v tomto prípade pár minút na to, aby oboznámil komisiu so svojimi výsledkami a aby dokázal, že jeho práca je naozaj dobrá.

Ak teda píšete bakalársku prácu, nepodceňte žiadny z krokov na ceste k dobrej známke. Dobrý výsledok štátnej skúšky vám pomôže získať miesto medzi študentmi, ktorí budú vybratí na druhý stupeň štúdia.

Ako písať bakalársku prácu

Písanie bakalárskej práce si vyžaduje istú prípravu. Táto príprava by sa mala skladať zo štúdia odbornej literatúry, vytýčenie základného cieľa a výber metódy spracovanie problematiky. Štúdium odbornej literatúry slúži najmä k tomu, aby si študent vytvoril celkový prehľad danej problematiky a aby sa oboznámil s dosiahnutými cieľmi a poznatkami v obore. Takisto si overí, ktorým témam sa odborná literatúra venuje najviac a ktoré sú ťažšie dohľadatelné. Vytýčenie cieľa práce smeruje študenta k utvoreniu komplexnej práce, ktorá bude mať požadovanú konzistenciu. Výber vhodnej metódy pomáha zas k presnému a exaktnému spracovaniu danej problematiky.

Samotné písanie bakalárskej práce je úzko späté s prípravou. Študent si vyberie tému, ktorá mu je blízka a ktorú na základe preštudovanej literatúry môže bez väčších ťažkostí spracovať. Jednotlivé zdroje, z ktorých chce študent čerpať je potrebné si roztriediť a vyznačiť tie, z ktorých bude bezpochyby vychádzať.

V ďalšom kroku prichádza na rad plánovanie. Je potreba si zostaviť osnovu, podľa ktorej sa bude neskôr postupovať. Najlepším spôsobom, ako zostaviť osnovu je zamerať sa najskôr na najdôležitejšie myšlienky, ktoré budú tvoriť jednotlivé kapitoly práce. Tie je potom možné rozvíjať na ďalšie časti, ktoré v našom prípade budú tvoriť podkapitoly. Dôležité je si ku každej časti napísať, čo v nej má byť, aby sa nestalo, že študent v priebehu písania “odbočí” od témy.

Keď je zostavená osnova, na rade je výskum. Výskum vychádza z jednotlivých hypotéz a snaží sa potvrdiť hlavný cieľ práce, či niektoré z vedľajších cieľov. Pri výskume je dobré použiť metódu, ktorá bola zvolení na v prípravnej fáze.

Potom už na rad prichádza samotné písanie, ktoré by malo zahrňovať vlastný text autora, citácie, hypotézy, výskum a dosiahnuté ciele.