Diplomové práce

Diplomová práca je jednou z podmienok pre získanie akademického titulu na odbornej škole. Jedná sa o odbornú prácu, v ktorej študent rozpracuje vybrané téma, pokúša sa overiť svoje hypotézy a dospieť k nejakému výsledku. Diplomová práca má stanovenú akúsi kostru, ktorej by sa mal študent pri jej písaní pridržiavať. V nasledujúcom článku Vám načrtneme osnovu diplomovej práce.

Diplomová práca by mala mať rozsah 60 až 80 strán (v závislosti od požiadaviek jednotlivých vysokých škôl). Rozsah práce nezahŕňa titulný list, obálku, obsah a prílohy. Samotný text by mal byť písaný v type písma Times New Roman o veľkosti 12 bodov. Pri písaní diplomovej práce sa využíva riadkovanie 1,5 riadku.

Základné členenie diplomovej práce je na úvod, hlavnú časť a záver.

V úvode diplomovej práce diplomant načrtne prečo si zvolil práve toto téma, aký je aktuálny pohľad na dané téma, popíše svoje ciele, ktoré chce v priebehu diplomovej práce použiť a zoznámi čitateľov s použitou metodikou práce.

Hlavná časť obsahuje samotnú prácu študenta. Nachádzajú sa v nej najmä hypotézy, ktoré diplomant na základe vlastného výzkumu vyvracia alebo potvrdzuje. Pri zhodnocovaní výsledkov porovnáva tieto údaje s cieľmi, ktoré si stanovil v úvodnej časti práce (respektíve s menšími cieľmi, ktoré chce pre splnenie hlavného cieľu dosiahnuť). Študent nesmie zabudnúť na  opis jednotlivých výzkumných metód, ktoré použil. Hlavná časť musí byť rozdelená prehľadne na kapitoly a podkapitoly.

záverečnej časti svojej práce diplomant prezentuje jednotlivé výsledky, ktoré sa mu podarilo dosiahnuť a znova ich porovnáva s cieľom, ktorý si zadal. Taktiež zdôrazňuje prínos jednotlivých výsledkov a ich možnú aplikáciu v praxi.

Ako písať diplomovú prácu

Písanie diplomovej práce (rovnako ako i inej odbornej práce) je zložitý proces, ktorý si vyžaduje najmä systematičnosť. Preto je dôležité, aby si diplomant dopredu presne stanovil plán podľa, ktorého bude postupovať. Na základe tohoto plánu následne zostaví samotnú diplomovú prácu.

Základným bodom pri písaní diplomovej práce je voľba témy. Podľa zvolenej témy môže študent zostaviť základnú osnovu práce, ktorej sa bude pridržiavať. Študent si môže zvoliť tému z vypísaného zoznamu, ktorý je dostupný na príslušnej katedre, alebo si môže po konzultácií so zodpovednou osobou zvoliť vlastnú tému.

V ďalšom kroku je dôležité aby sa študent podnikol informačný prieskum. Jedná sa vlastne o preskúmaniedostupnosti informácií (či už v digitálnej alebo tlačenej podobe), ktoré mu pomôžu pri písaní diplomovej práce. Na základ tohoto prieskumu študent zostaví zoznam zdrojov, z ktorých bude pri písaní práce čerpať informácie.

Následne sa diplomant musí zamerať na výskum, ktorý v práci použije. Vytýči si hlavné body problému a sformuluje základné hypotézy. V tomto bode je dôležité určiť si základné ciele, plán výskumu a jeho metodiku. Po týchto prípravných bodoch je na rade samotná realizácia výskumu, ktorej výsledky si diplomant musí starostlivo zaznamenať.

Po tejto skôr teoreticky zameranej príprave (výnimkou je výskum) nasleduje tvorba diplomovej práce. Študent zostaví finálnu verziu osnovy, prácu rozčlení do tématických celkov, ktoré postupne začne napĺňať obsahom (či už vlastným textom, výsledkami z výskumu, alebo čerpaním údajov z uvedeným zdrojov)

V predposlednom kroku si študent pripraví dokumentáciu. Okrem zoznamu použitých zdrojov a literatúry, doplní svoju prácu i o potrebné prílohy (obrázky, tabuľky, grafy a pod.) a zameria sa na správne citovanie.

Záverečnou časťou je písanie čistopisu a celková kontrola diplomovej práce, po formálnej i vizuálnej stránke.