Bakalárska práca

Bakalárska práca je prvou prácou, ktorú musí študent na vysokej škole napísať, aby získal titul. V tomto prípade je to titul bakalára a každý kto si chce tento titul pred meno písať musí nejakú bakalársku prácu vytvoriť, odovzdať a samozrejme aj obhájiť.

Každá jedna vysoká škola alebo univerzita dáva svojim študentom, ktorý majú záujem o titul bakalára za povinnosť napísať bakalársku prácu. Témy sú vopred dané a vždy sa týkajú odboru, ktorý človek študuje. Z nich si môže každý vybrať to, čo ho zajíma a čomu by sa chcel venovať. Témy bakalárskych prác sa samozrejme odlišujú podľa toho, čo človek študuje. Iné budú na technickej univerzite, iné zas na vysokej škole informatiky.

Písanie bakalárskych prác vo všeobecnosti predpokladá, že študent, ktorý ju píše bude vo svojom štúdiu pokračovať aj v druhom stupni. Práve preto je bakalárska práca obyčajne nejakou prípravou na diplomovú prácu. Bakalárska práca sa od diplomovej práce líši nielen obsahom a hĺbkou informácii, ale aj rozsahom.

Tak ako každú záverečnú prácu, aj bakalársku prácu treba písať zodpovedne a snažiť sa ju dotiahnuť do dokonalosti. Práve preto si netreba jej písanie nechávať na poslednú chvíľu, ale venovať sa mu dlhší čas. Len poctivý výskum, mnoho prečítaných textov a zodpovednosť privedú študenta k výsledku, za ktorý sa nebude musieť pri bakalárskej práci hanbiť.

Každú bakalársku prácu treba samozrejme obhájiť. Takáto obhajoba je súčasťou štátnej skúšky a preto sa na ňu oplatí pripraviť. Študent má v tomto prípade pár minút na to, aby oboznámil komisiu so svojimi výsledkami a aby dokázal, že jeho práca je naozaj dobrá.

Ak teda píšete bakalársku prácu, nepodceňte žiadny z krokov na ceste k dobrej známke. Dobrý výsledok štátnej skúšky vám pomôže získať miesto medzi študentmi, ktorí budú vybratí na druhý stupeň štúdia.

Obhajoba diplomovej práce

Na to, aby študent získal diplom o skončení štúdia stupňa na vysokej škole, musí napísať diplomovú prácu. Takáto práca sa týka väčšiny študentov, ktorý ju musia napísať tak aby bola zaujímavá a vyhovela kritériám, ktoré sa na takúto prácu vzťahujú. Keď už študent diplomovú prácu napíše, musí ju samozrejme prezentovať pred komisiou, ktorá ohodnotí jeho snahu. Ako správne diplomovú prácu obhájiť?

Každá vysoká škola alebo univerzita má svoje vlastné odporúčania na obhajobu diplomovej práce. Postup je však obyčajne podobný a zahŕňa niekoľko dôležitých krokov. Obhajoba diplomovej práce by mala byť v prvom rade primerane dlhá. Obyčajne sa vyžaduje prezentácia dlhá asi 15 minút, pričom za tento čas študent objasní svoju problematiku komisií. Pri obhajobách diplomových prác sa treba vždy riadiť pravidlami, ktoré platia pre prezentácie všeobecne. Používanie stručných bodov a obrázkov by malo byť samozrejmosťou. Rovnako sa odporúča používanie vhodnej terminológie.  Každá prezentácia diplomovej práce by mala byť prehľadná a vystihnúť podstatu celej práce.

Prezentácia diplomovej práce na obhajobu by mala mať aj nejakú formu. Obyčajne treba uviesť svoje meno, názov práce a meno vedúceho diplomovej práce. Systematicky potom treba prebrať všetky základné body práce a jej prínos.

Obhajoba diplomovej práce však nie je len o tom ako človek zvládne vizuálnu a obsahovú stránku samotnej prezentácie. Popri tom netreba zabúdať ani na dôležitosť osobného prejavu. Samotný študent musí komisiu presvedčiť o tom, že jeho práca je hodná dobrej známky. Preto vždy pri obhajobe diplomovej práce myslite na to, že nezáleží len na tom ako prezentácia vyzerá, ale aj na tom aký dojem robíte vy.