Čo je to rigorózna práca?

Každý študent sa počas svojich školských čias stretne s mnohými prácami, ktoré bude musieť napísať, odovzdať a obyčajne aj obhájiť. Od tých najjednoduchších, ktorými sú obyčajne seminárne práce, až po tie, ktoré sa spájajú so štátnymi skúškami. Bakalársku prácu musí človek napísať ak chce titul bakalár, diplomovú prácu zas keď chce ukončiť druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Existuje však aj práca rigorózna. Zaujíma vás čo to je? Tu je odpoveď.

Rigorózna práca je teda práca, ktorá sa spája so štátnou rigoróznou skúškou. Ide o prácu, ktorú musí študent vypracovať v prípade, že chce získať malý doktorát.Ide teda o ďalší stupeň vysokoškolského vzdelania. Rigorózna práca by mala vychádzať alebo nadviazať na diplomovú prácu. Keďže však ide o prácu vyššieho stupňa sú aj nároky na ňu vyššie. Obyčajne sa predpokladá väčší rozsah, hlbší výskum a podrobnejšie spracovanie témy.

Rigorózne skúšky neskladá každý študent, avšak v niektorých prípadoch ako napríklad pri právnikoch je jej úspešné absolvovanie takmer nevyhnutné. Napísať dobrú rigoróznu prácu je už obyčajne skutočným umením. Človek musí takejto práci venovať mnoho hodín času a mnoho síl. Až potom si bude môcť povedať, že jeho rigorózna práca je naozaj dobrá a jeho malý doktorát na dosah.

Rigorózne práce

Rigorózna práca je odborná práca, ktorej spísanie a obhájenie je jednou z podmienok rigoróznej skúšky. Rigorózna skúška je typ štátnej skúšky vysokoškolského štúdia. Po jej úspešnom ukončení je absolventovi pridelený príslušný akademický titul (napríklad MUDr- doktor medicíny, JUDr- doktor práv, PhDr- doktor filozofie, RNDr- doktor prírodných vied a podobne). Okrem vypracovania a obhájenia rigoróznej práce, je absolvovanie rigoróznej skúšky podmienené i úspešným zložením ústnej skúšky. Rigorózna skúška sa nazýva i malý doktorát.

Do písania rigoróznej práce a zloženia rigoróznej skúšky sa môže pustiť študent, ktorý je úspešným absolventom magisterského programu. Rigorózna práca zväčša nadväzuje na úspešne obhájenú diplomovú prácu. Rigorózna práca má však prísnejšie podmienky hodnotenie, ako práca diplomová. Kladie sa v nej väčší dôraz najmä na výskumnú činnosť (ktorá by mala byť rozsiahlejšia), na prácu so zahraničnou literatúrou a podobne.

Okrem týchto charakteristík sa rigorózna práca od diplomovej líši i dlhším rozsahom. Pokiaľ vychádza rigorózna práca z práce diplomovej, mala by byť dlhšia aspoň o 30 strán.

Členenie rigoróznej práce je v zásade rovnaké, ako u práce diplomovej. Úvod sa zameriava predovšetkým navýber témy, aktuálny pohľad na toto téma, zdôvodnenie prečo si autor túto tému vybral a podobne. Hlavná časť obsahuje samotnú problematiku a záver rigoróznej práce obsahuje zhodnotenie výskumu a výsledkov, ktoré študent dosiahol a ich prínos.